Διαγωνισμό προκήρυξε η Περιφέρεια για τον καθαρισμό ρεμάτων της ΠΕ Ευρυτανίας

4703

Η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ – ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ» με προϋπολογισμό 800.000 ευρώ με τον ΦΠΑ.

Το έργο συντίθεται από εργασίες κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ(55,7%) & ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ (44,3%) με προϋπολογισμό 644.146,19€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ & απρόβλεπτα).

Αντικείμενο της εργολαβίας είναι ο καθαρισμός των ρεμάτων από φερτές ύλες καθώς και η συντήρηση και επανακατασκευή των τεχνικών στις όχθες των ρεμάτων τα οποία έχουν καταστραφεί από διάφορες αιτίες ανωτέρας βίας.

Εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ είναι το ποσό των 645.161,29 ευρώ και προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι οι 24 μήνες. Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Η υποβολή των προσφορών λήγουν στις 24/07/2018 ημέρα Τρίτη ώρα λήξης υποβολής προσφορών ορίζεται η 10 π.μ. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή προσκομίζεται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 30/07/2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10 π.μ.

Προσφέρεται ελεύθερη ,πλήρης και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» www.promitheus.gov.gr καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας www.pste.gov.gr