Παράταση ολοκλήρωσης

Στην έγκριση του 3ου ΑΠΕ του έργου  «Διαρρύθμιση υφιστάμενου κτιρίου-τμήματος Πνευματικού Κέντρου ́ ́Γεώργιος Καφαντάρης ́ ́ Δ.Ε. Φραγκίστας Δήμου Αγράφων» συνολικής δαπάνης 430.958,02 € με ΦΠΑ, προέβη η Οικονομική Επιτροπή Αγράφων.

Ο 3ος ΑΠΕ συντάσσεται για να συμπεριλάβει την αυξομείωση ποσοτήτων σύμφωνα με τις εγκεκριμένες επιμετρήσεις και τις αναθεωρήσεις. Για τις δαπάνες χρησιμοποιήθηκε το κονδύλιο των απροβλέπτων. Ο 3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 430.958,02€ με ΦΠΑ δηλαδή αυξημένος κατά 20.627,90 ευρώ σε σχέση με την αρχική σύμβαση που οφείλεται μόνο στο κονδύλιο των αναθεωρήσεων. Το συμφωνητικό μεταξύ του αναδόχου Λ. Κίτσιος ΑΤΕ  υπεγράφη την 1η Μαρτίου 2019, όμως χορηγήθηκε παράταση  με σκοπό την ολοκλήρωση του έργου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022.