‘Σαράνταινα – Παλιόλακκα Ρέμα – Αγραφιώτη’

Στον ορισμό δικηγόρου προβαίνει ο Δήμος Καρπενησίου με σκοπό να συντάξει και να υποβάλει τις απόψεις- αντιρρήσεις, για λογαριασμό του Δήμου Καρπενησίου, επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων που έχει κατατεθεί από την εταιρεία «ΝΝΤ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ Ι.Κ.Ε.», για την κατασκευή και λειτουργία Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ). Να τονίσουμε ότι η θέση που είχε προταθεί ήταν η θέση ‘’Σαράνταινα – Παλιόλακκα Ρέμα – Αγραφιώτη’’, όπου ο Δήμος Καρπενησίου στρέφεται κατά τη διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης, στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο, με καταληκτική ημερομηνία 19 Σεπτεμβρίου 2022.

Ως εκπρόσωπος του Δήμου ορίζεται ο δικηγόρος Αθηνών κ. Τρύφων Κόλλιας και η αμοιβή του ορίζεται στο ποσό των 740,00 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι το συνολικό ποσό των 942,40 ευρώ. Αναλυτικότερα, ύστερα από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καρπενησίου, το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε σε ψήφισμα κατά της κατασκευής και λειτουργίας Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) στη συγκεκριμένη θέση. Η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων που έχει κατατεθεί από την εταιρεία «ΝΝΤ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ Ι.Κ.Ε.», βρίσκεται στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο για διαβούλευση από τους αρμόδιους φορείς και από το ενδιαφερόμενο κοινό. Προκειμένου ο Δήμος Καρπενησίου να καταθέσει (εμπρόθεσμα) στοιχειοθετημένες και εμπεριστατωμένες αντιρρήσεις- απόψεις στην ανωτέρω διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης, με στόχο να χρησιμοποιηθούν και στα επόμενα στάδια και δοθέντος ότι η υποβολή στοιχειοθετημένων, νομικά και ουσιαστικά, απόψεων στο στάδιο αυτό λαμβάνεται υπόψη από το Συμβούλιο της Επικρατείας στην περίπτωση που η αδειοδοτούσα αρχή απορρίψει τις αντιρρήσεις χωρίς ειδική αιτιολογία, αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο (νομικό) στην προσπάθεια αποτροπής της αλόγιστης εγκατάστασης Αιολικών Σταθμών μετά των συνοδών τους έργων, τα οποία προκαλούν με τη σειρά σοβαρές περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις, κρίνεται σκόπιμο ο Δήμος Καρπενησίου να προχωρήσει στον ορισμό δικηγόρου για την σύνταξη και την υποβολή απόψεων (νομικά), στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης επί της ανωτέρω ΜΠΕ.