Στο δημοτικό συμβούλιο Αγράφων θα τεθεί σήμερα προς ψήφιση η 1η
αναμόρφωση προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Δήμου Αγράφων και
τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος, έτους 2022, με σκοπό την εύρυθμη
λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου, αλλά και των υπολογισμών των εσόδων,
των εξόδων και του αποθεματικού του.
Σύμφωνα με τον προϋπολογισμό το σύνολο των εξόδων του Δήμου ανέρχεται στο
ποσό των 21.898.232,56€. Σε αυτό μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται δικαστικά
έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων,
φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης, εργοδοτικές εισφορές
μισθοδοσίας ασκούμενων σπουδαστών, παροχή υπηρεσιών λογιστή για την
τήρηση διπλογραφικού συστήματος γενικής, συντήρηση και επισκευή κτιρίων
ακινήτων του Δήμου, καθώς και μίσθωση μηχανημάτων για τον καθαρισμό
δρόμων Δήμου Αγράφων.
Το σύνολο των εσόδων ανέρχεται στο ποσό των 22.056.004,01€.
Παράγοντες που συνέβαλαν στην αύξησή τους ήταν τα τακτικά έσοδα από τέλη
καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού, χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΕΣΠΑ και Εθνικό ΠΔΕ) και ΚΑΠ για την
κάλυψη γενικών αναγκών. Το αποθεματικό ανέρχεται στο ποσό των
157.771,45€.
Παράλληλα σε υποχρεωτική αναμόρφωση τέθηκε και το Τεχνικό Πρόγραμμα
εντάσσοντας σε αυτό το έργο: «Βελτίωση οδικής ασφάλειας ΔΕ Φραγκίστας
Δήμου Αγράφων».