Στην πρόσληψη προσωπικού δύο ατόμων προβαίνει ο Δήμος Αγράφων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών.

Συγκεκριμένα προσλαμβάνεται η Κουτσούμπα Ιωάννα με την ειδικότητα ΤΕ Διοικητικού) και ο Χατζόπουλος Γεώργιος με την ειδικότητα ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών ήτοι από 28 Ιουλίου 2022 έως και 27 Μαρτίου 2023. Η δαπάνη για τη μισθοδοσία των παραπάνω υπαλλήλων θα βαρύνει τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2022 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)» ποσό 25.000,00€, με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού» ποσό 5.000,00€ για την κάλυψη της δαπάνης εργοδοτικών εισφορών, με τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)» ποσό 140.000,00€ και με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού» ποσό 43.000,00€ για την κάλυψη της δαπάνης εργοδοτικών εισφορών. Προσληφθέντες που θα αποχωρήσουν πριν από την λήξη της σύμβασής τους, αντικαθίστανται με άλλους από τους εγγεγραμμένους και διαθέσιμους στον πίνακα επιλογής της οικείας ειδικότητας, κατά την σειρά εγγραφής τους σε αυτόν.