Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη των εποχικών ή παροδικών αναγκών των βρεφονηπιακών παιδικών σταθμών του Ο.Α.Ε.Δ. ανακοίνωσε ο Διοικητής του ΟΑΕΔ κ. Πρωτοψάλτης και ο Νόμος Ευρυτανίας είναι ένας από τους Δήμους, που έχει ανάγκη στελέχωσης από  τις αντίστοιχες ειδικότητες. Συγκεκριμένα, ανακοινώνεται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και όχι πέραν της 31-07-2020, συνολικά ενενήντα ένα (91) ατόμων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών  αναγκών των βρεφονηπιακών παιδικών σταθμών του Ο.Α.Ε.Δ εντός  του Νομού Αττικής(30)και των Νομών Αιτωλ/νίας(6) Άρτας(1), Αχαϊας(4), Δράμας(1), Ευρυτανίας(2), Ημαθίας(5), Πυλαίας- Θεσσαλονίκης(4) Θεσπρωτίας(1), Ιωαννίνων(4), Καρδίτσας(9), Λάρισας(4), Μεσσηνίας(1), Ξάνθης(8), Ροδόπης(5), Σερρών(1) και  Τρικάλων(5). Οι υποψήφιοι  όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

Απαιτούμενα προσόντα

Απαιτούμενα προσόντα για τις ειδικότητες: ΠΕ Νηπιαγωγών – ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων – ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων– Παιδοκόμων – ΔΕ Μαγείρων – ΥΕ Καθαριότητας αναγράφονται στην οικεία ανακοίνωση (ΣΟΧ 2/2019) που είναι αναρτημένη στη διαδικτυακή πύλη του ΟΑΕΔ: www.oaed.gr

Διαδικασία υποβολής αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Διεύθυνση Αρχικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Ο.Α.Ε.Δ., Εθνικής Αντίστασης 8, ΑΛΙΜΟΣ, Τ.Κ.17456 (τηλ. επικοινωνίας: 210- 9989196, 210-9989605).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της που θα  γίνει στο κατάστημα της υπηρεσίας μας, στα καταστήματα των βρεφονηπιακών παιδικών σταθμών αυτής, όπου προκηρύσσονται οι ανωτέρω θέσεις καθώς και στο χώρο των ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων των δήμων, στους οποίους αυτά εδρεύουν, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και  εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα(δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.