Στην πρόσληψη δύο (2) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου πρόκειται να προβεί μέσα στον Ιανουάριο ο Δήμος Καρπενησίου, σύμφωνα
με πληροφορίες, με σκοπό να καλύψει εποχικές ή παροδικές ανάγκες του. Οι εν λόγω
θέσεις θα αφορούν την ειδικότητα των ΔΕ Χειριστών μηχανήματων με την μια εξ
αυτών να προορίζεται για τη Δημοτική Ενότητα Καρπενησίου, ενώ η άλλη για τη
Δημοτική Ενότητα Κτημενίων και συγκεκριμένα αυτή της Αγίας Τριάδος. Η διάρκεια
των συμβάσεων θα είναι οκτάμηνη.