Δύο προσλήψεις στους Παιδικούς Σταθμούς Δήμου Καρπενησίου

1345

Στον προγραμματισμό προσλήψεων για τους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Καρπενησίου στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση 2023-2024 (πρώην Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής) προβαίνει ο Δήμος Καρπενησίου.

Συγκεκριμένα με την έναρξη του σχολικού έτους 2023-2024 και λόγω τοποθέτησης εκπαιδευτικών στα σχολεία του Δήμου αυξήθηκε ο αριθμός των παιδιών που επιθυμούν να εγγραφούν στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Καρπενησίου συμπεριλαμβανόμενου και του ΒΝΣ-Δ.ΥΠ.Α. Από τις αιτήσεις ο μεγαλύτερος αριθμός παιδιών εντάσσεται στα βρέφη συνολικά 53, όπου σύμφωνα με το κανονισμό λειτουργιάς των παιδικών σταθμών για 12 βρέφη απασχολούνται 3 παιδαγωγοί.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και το γεγονός ότι από 1 Ιανουαρίου 2024 θα συνταξιοδοτηθεί η παιδαγωγός που υπηρετεί στους Παιδικούς Σταθμούς Δήμου Καρπενησίου με ειδικότητα Νηπιαγωγών εγκρίνεται η υποβολή αιτήματος για πρόσληψη δύο (2) ατόμων με ειδικότητες:1. ΠΕ Αγωγής και φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία 2. ΔΕ Βρεφονηπιοκόμων, στο πλαίσιο του προγράμματος «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης 2023-2024». Η ανωτέρω πρόσληψη μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ θα έχει διάρκεια από την υπογραφή της σύμβασης έως την λήξη του σχολικού έτους 2023-2024 (31-8-2024της, με δυνατότητα ανανέωσης εφόσον κριθεί απαραίτητο έως τη λήξη του προγράμματος).

Η απόφαση αυτή λήφθηκε ύστερα από βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας, όπου βεβαιώνεται ότι στον προϋπολογισμό του Δήμου Καρπενησίου υπάρχουν εγγεγραμμένες αδιάθετες πιστώσεις για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας των ανωτέρω. Η δαπάνη που θα προκληθεί από την εφαρμογή της παρούσας απόφασης θα βαρύνει τον προϋπολογισμό με τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)» με ποσό19.200,00€ και με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού» με ποσό 4.400,00€.