Εγκρίθηκαν τα χρήματα και οι όροι διακήρυξης για την ασφαλτόστρωση του δρόμου και του προαύλιου χώρου Γυμνασίου – Λυκείου Κερασοχωρίου

0
2099

Στο Δήμο Αγράφων, όπως εισηγήθηκε ο Δήμαρχος Αγράφων και Πρόεδρος της Οιονομικής Επιτροπής κ. Μπαμπαλής, υπάρχει ανάγκη εκτέλεσης του έργου με τίτλο «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ – ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΡΑΣΟΧΩΡΙΟΥ» το οποίο δεν μπορεί να εκτελεστεί από το προσωπικό του Δήμου.

Με το από 24-04-2018 έγγραφό της η αρμόδια Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, έστειλε την μελέτη του ανωτέρω έργου, προϋπολογισμού 58.500,00€ με ΦΠΑ.

Στον προϋπολογισμό του Δήμου Αγράφων του τρέχοντος έτους έχει εγγραφεί εξειδικευμένη πίστωση ύψους 46.668,74€ και ειδικότερα στον Κ.Α. 15-7323.001 για το έργο με τίτλο «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ – ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΡΑΣΟΧΩΡΙΟΥ». Το υπόλοιπο ποσό των 11.831,26€, θα εγγραφεί στον προϋπολογισμό του έτους 2019.

Το ανωτέρω έργο θα γίνει με συνοπτικό διαγωνισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 117 του Ν.4412/2016.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση, τα στοιχεία του φακέλου και ιδίως της μελέτης και του σχεδίου διακήρυξης, ομόφωνα αποφάσισε:

  1. Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση της πίστωσης ποσού 46.668,74€ σε βάρος του προϋπολογισμού έτους 2018 και τη δέσμευση του ποσού 11.831,26€ στον προϋπολογισμό οικ. έτους 2019 του Δήμου μας.
  2. Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης που έχει συνταχθεί από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου για την εκτέλεση του συγκεκριμένου έργου
  3. Εγκρίνει ως τρόπο διενέργειας για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου το Συνοπτικό Διαγωνισμό.
  4. Καταρτίζει τους όρους διακήρυξης του έργου με τίτλο «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ – ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΡΑΣΟΧΩΡΙΟΥ»