Εγκρίθηκε η Α’ φάση ένταξης της διαμόρφωσης του νέου Δημαρχείου Δήμου Αγράφων.

0
3146

Το νέο Δημαρχείο του Δήμου Αγράφων στο Κερασοχώρι αρχίζει σιγά σιγά να μπαίνει σε φάση υλοποίησης, με την αποδοχή της απόφασης ένταξης της Πράξης «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014 – 2020».

Ο Δήμος Αγράφων υπέβαλε από τις 16.01.2018 αίτηση χρηματοδότησης υλοποίησης της πράξης με τίτλο «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ», συνολικού προϋπολογισμού 800.000,00€, στα πλαίσια της πρόσκλησης με τίτλο «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ» της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014- 2020».

Μετά την υποβολή και την αξιολόγησή της, η συγκεκριμένη πράξη εντάχθηκε με την από 14.08.2018 απόφαση της Ειδικής Γραμματέα Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΣ του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, στην οποία αναφέρεται ότι, η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 388.853,85€, ενώ το υπόλοιπο ποσό των 411.146,15€ θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του Δήμου Αγράφων ή από άλλη πηγή χρηματοδότησης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου, αποφάσισε κατά πλειοψηφία (17«ΥΠΕΡ», 1 «ΚΑΤΑ», 1 «ΠΑΡΩΝ») να εγκρίνει την απόφαση ένταξης της παραπάνω πράξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020», και στην οποία αναφέρεται ότι η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 388.853,85€, ενώ το υπόλοιπο ποσό των 411.146,15 € θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του Δήμου Αγράφων ή από άλλη πηγή χρηματοδότησης. Η εγγραφή του απαιτούμενου ποσού, στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2018, θα εγγραφεί στην αμέσως επόμενη αναμόρφωσή του.

Προηγήθηκε συζήτηση του θέματος στη διάρκεια της οποίας, ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ευάγγελος Κατσιφός, μεταξύ άλλων είπε ότι ψηφίζει «κατά» καθώς διαπιστώνει έλλειμμα άσκησης καθηκόντων της Τεχνικής Υπηρεσίας και ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Διώτης Σωτήριος, ψήφισε «παρών».