Εγκρίθηκε η εκμίσθωση του οικοπέδου στην οδό Τσιαμπούλα

2367

Ο Δήμος Καρπενησίου ενέκρινε το πρακτικό δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικών ακινήτων στη δημοτική Κοινότητα Καρπενησίου.

Συγκεκριμένα, η Οικονομική επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις των αντίστοιχων νόμων, την εισήγηση, την αριθμ. 313/2018 απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου (για την Εκμίσθωση του ακινήτου), το από 29-10-2018 πρακτικό της επιτροπής του διαγωνισμού και το γεγονός ότι δεν υπεβλήθη καμία ένσταση, έλαβε την παρακάτω απόφαση. Στη δημοπρασία εκδήλωσε ενδιαφέρον για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου μόνο ο κ. Ντρίβας.

Εγκρίνει το από 29-10-2018 πρακτικό δημοπρασίας για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου, (τμήμα οικοπέδου στην οδό Τσιαμπούλα) στη Δημοτική Κοινότητα Καρπενησίου του Δήμου Καρπενησίου σύμφωνα με το οποίο αναδείχτηκε πλειοδότης ο κ. Ντρίβας Γρηγόριος με ετήσιο μίσθωμα ποσό 325,00€. Επίσης, εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο ή το νόμιμο αναπληρωτή του για την υπογραφή της σχετικού συμφωνητικού εκμίσθωσης του παραπάνω ακινήτου με τον πλειοδότη κ. Ντρίβα.

Η κατακύρωση της δημοπρασίας θα γίνει με απόφαση της οικονομικής επιτροπής και το αποτέλεσμα θα εγκριθεί από την οικεία Περιφέρεια.