Η οικονομική επιτροπή του Δήμου Καρπενησίου, ομόφωνα αποφάσισε την έγκριση ανανέωσης της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Καρπενησίου και την Δ.ΥΠ.Α (πρώην ΟΑΕΔ) για το σχολικό έτος 2022-2023, σύμφωνα με το σχέδιο της προγραμματικής που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης, καθώς και την εξουσιοδότηση του Δημάρχου ή του νόμιμου αναπληρωτή του για την υποβολή αιτήματος και τις απαραίτητες ενέργειες για την υπογραφή της νέας προγραμματικής σύμβασης (2022-2023).

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη της οικονομικής επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης Κοινωνικών Υπηρεσιών Παιδείας, Αθλητισμού και Πολιτισμού για την προγραμματική σύμβαση του Δήμου Καρπενησίου με την Δ.ΥΠ.Α (πρώην ΟΑΕΔ) για το σχολικό έτος 2022-2023.

Ο Δήμος Καρπενησίου με την 459/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου προέβη στην υπογραφή προγραμματικής σύμβασης με τον ΟΑΕΔ που αφορά την αμοιβαία ανταλλαγή υπηρεσιών μεταξύ των δύο φορέων προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες για τη λειτουργία των παιδικών σταθμών του Δήμου μας και του ΒΝΣ Καρπενησίου που ανήκει στον ΟΑΕΔ για το σχολικό έτος 2012-2013. Με την 328/2013 απόφαση του Δ.Σ Καρπενησίου έγινε ανανέωση της προγραμματικής σύμβασης για το σχολικό έτος 2013-2014 και για τα σχολικά έτη 2014-2015 και 2015 2016 έγινε ανανέωση της προγραμματικής σύμβασης με τις αρ. 185/2014 και 277/2015 αντίστοιχα αποφάσεις του Δ.Σ Δήμου Καρπενησίου. Για το σχολικό έτος 2016-2017 και 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 και 2021- 2022 στο πλαίσιο της καλής συνεργασίας του Δήμου Καρπενησίου με τον ΟΑΕΔ έγινε ανανέωση των συμβάσεων. Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και τις διατάξεις άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 παρ. ιδ του Ν.4623/2019 προτίθεται να προβεί στην εκ νέου υπογραφή προγραμματικής σύμβασης με σκοπό την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία των Παιδικών Σταθμών, προς όφελος των ωφελούμενων δημοτών του Δήμου Καρπενησίου.