Εγκρίθηκε η σύμβαση για την βελτίωση του οδικού δικτύου Γέφυρα Μέγδοβα – Στένωμα

0
4845

Έγκριση έλαβε η σύναψη και το σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του ΔήμουΚαρπενησίου και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, για την υλοποίηση της πράξης:«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΕΦΥΡΑ ΜΕΓΔΟΒΑ – ΣΤΕΝΩΜΑ»,προϋπολογισμού 130.000,00 €. Ορίστηκε επίσης,ένα (1)µέλος στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης(Κ.Ε.Π.) της Προγραµµατικής Σύµβασης,καθώς και ο αναπληρωτής του.Με το έργο αυτό θα πραγματοποιηθούν βελτιώσεις στο οδικό δίκτυο από την Τ.Κ. Στενώματος στην Γέφυρα Μέγδοβα.Το Τεχνικό εξασφαλίζει τη διέλευση υφιστάμενου ρέματος κάθετα και κάτω από τον δρόμο. Για την διευθέτηση των όμβριων υδάτων σε σημεία του δρόμου, που θα υποδειχθούν από την υπηρεσία, θα κατασκευασθούν φρεάτια και σωληνωτοί αγωγοί απαγωγής των ομβρίων υδάτων. Για την συγκράτηση καταπτώσεων από τα ανάντι πρανή του δρόμου θα κατασκευασθούν τοίχοι αντιστήριξης, σε σημεία του δρόμου, που θα υποδειχθούν από την υπηρεσία.Το έργο θα εκτελεστεί στα διοικητικά όρια της Δ.Ε. Καρπενησίου Δήμου Καρπενησίου και θα χρηματοδοτείται από πόρους της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Η χρηματοδότηση του έργου θα γίνεται σταδιακά μετά από την πιστοποίηση των εργασιών σύμφωνα µε τις διατάξεις περί εκτέλεσης δημοσίων έργων.Η πληρωμή του έργου θα πραγματοποιηθεί από το Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας. Η ισχύς της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την υπογραφή της και η διάρκειά της ορίζεται σε σαράντα πέντε (45) μήνες. Στο χρονικό αυτό διάστημα περιλαμβάνεται η εκτέλεση των εργασιών και η συντήρηση του έργου από τον Ανάδοχο μέχρι την Οριστική του Παραλαβή.Το έργο θα δημοπρατηθεί από το Δήμο Καρπενησίου (κύριος του έργου) και θα εκτελεστεί από τη ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών.