Στην έγκριση του προϋπολογισμού της Ενεργειακής Κοινότητας Καρπενησίου – Μακρακώμης ΣΥΝ.Π.Ε. για την οικονομική χρήση έτους 2023 προχώρησε το Διοικητικό Συμβούλιο της Ενεργειακής Κοινότητας στη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 9 Ιανουαρίου 2023.

Ειδικότερα, σε αυτόν αναγράφονται τα έσοδα χρήσης στα οποία περιλαμβάνεται το καταβαλλόμενο κεφάλαιο ποσού 50.000,00 €, αλλά και έξοδα χρήσης. Σε αυτά περιλαμβάνονται αμοιβές και έξοδα τρίτων ποσού 37.200,00 €, οι υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου ποσού 37,200,00 €, η λογιστική διαχείριση ποσού 7.800,00 €, έντυπα – γραφική ύλη ποσού 100,00 €, καθώς και διάφορα έξοδα ποσού 100,00 €.