Έγκριση έλαβε από την Οικονομική Επιτροπή το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (ΟΠΔ) του προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων 2023 Δήμου Αγράφων. Πιο συγκεκριμένα, σε αυτό αποτυπώνονται: α) σε ενοποιημένη και συνοπτική μορφή τα στοιχεία του ετήσιου προϋπολογισμού του Δήμου τα οποία συνιστούν τις εκτιμήσεις του ως προς τα έσοδα και τα έξοδα του αντίστοιχου οικονομικού έτους και β) η χρονική πορεία εκπλήρωσης των ετήσιων εκτιμήσεων των εσόδων και δαπανών, σε επίπεδο μήνα και τριμήνου καθώς και σωρευτικά από την αρχή του έτους.

Η κατάρτισή του πραγματοποιείται με βάση την αρχή της ισοσκέλισης του προϋπολογισμού, υπό την έννοια ότι το σύνολο των εξόδων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το σύνολο των εσόδων, περιλαμβανομένου του ταμειακού υπολοίπου. Οι στόχοι των εσόδων και των εξόδων αναλύονται σε υπο-ομάδες οι οποίες αποτελούν αθροίσματα συγκεκριμένων επιμέρους κωδικών αριθμών, η απόδοση των οποίων ελέγχεται κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού ώστε να εντοπίζονται και να αξιολογούνται αναλόγως οι πηγές αποκλίσεων από τους συνολικά τιθέμενους στόχους.

Σύμφωνα με το ΟΠΔ το σύνολο των εσόδων και των εξόδων του προϋπολογισμού ανέρχεται στα 21.878.788 ευρώ.