Την κατάρτιση του προσχεδίου του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2023 πραγματοποίησε ο Δήμος Καρπενησίου, ώστε να έχει πλήρη εικόνα σχετικά με τα έσοδα και τα έξοδα που αναμένονται εγγραφούν στον προϋπολογισμό του. Αναλυτικότερα, ο προϋπολογισμός διαιρείται σε δύο μέρη. Το μέρος (Ι) περιλαμβάνει τα έσοδα και το μέρος (ΙΙ) τις δαπάνες συμπεριλαμβανομένου του αποθεματικού.

Τα έσοδα ταξινομούνται με κριτήριο την προέλευσή τους και διακρίνονται σε: α)τακτικά έσοδα, β)έκτακτα έσοδα, γ)έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.)που βεβαιώνονται για πρώτη φορά, δ) εισπράξεις δανείων και απαιτήσεων από Π.Ο.Ε., ε)εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων και επιστροφές χρημάτων και στ)χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης. Έχοντας ως βάση τα έσοδα του προηγούμενου και του τρέχοντος οικονομικού έτους και εφαρμόζοντας τις πιο πάνω σχετικές οδηγίες, τα έσοδα που προϋπολογίστηκαν για το έτος 2023 έχουν ως εξής: α) Τα τακτικά έσοδα αναμένονται να ανέλθουν στο ύψος των 7.524.054,40 € και αναλύονται σε: Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία θα ανέλθουν στο ποσό των 227.000€, Έσοδα από κινητή περιουσία (τόκοι κεφαλαίων – έσοδα από λοιπή κινητή περιουσία) 32.000,00€. Τα έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα θα ανέλθουν στο ύψος των1.844.964,00€. Τα έσοδα από λοιπά τέλη και δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών θα ανέλθουν στο ποσό των 398.320,00€. Φόροι και εισφορές αναμένεται να ανέλθουν στο ποσό των 91.000,00€. Τα έσοδα από επιχορηγήσεις για την κάλυψη μεταξύ άλλων των γενικών αναγκών, των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης, των λειτουργικών αναγκών της Μαθητικής Εστίας καθώς και των δαπανών προνοιακών επιδομάτων αναμένεται συνολικά να ανέλθουν στο ποσό των 4.802.330,40€. Τα λοιπά τακτικά έσοδα προσδιορίσθηκαν στο ποσό των 128.440,00 €.

Έκτακτα έσοδα και δαπάνες

Τα έκτακτα έσοδα αναμένονται να ανέλθουν στο ύψος των 15.690.581,71 € και αναλύονται σε: Έκτακτα έσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας τα οποία αναμένεται να ανέλθουν στο ύψος των 25.650,70€. Έκτακτες επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών που υπολογίζεται ότι θα ανέλθουν στο ποσό των 852.529,46€. Οι επιχορηγήσεις για επενδύσεις όπως τα έσοδα από ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών (πρώην ΣΑΤΑ), πρόγραμμα «Θησέας», ΕΣΠΑ, από ΥΠ.ΕΣ. κ.λ.π., αναμένεται να ανέλθουν στο ποσό των 14.666.901,55 € ώστε να καλύψουν τις δαπάνες για την εκτέλεση των αντιστοίχων έργων που έχουν συμπεριληφθεί στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου μας καθώς και στην αποπληρωμή των οφειλομένων δαπανών έργων, από δωρεές, κληρονομίες και κληροδοσίες ποσό 7.500,00€, από προσαυξήσεις πρόστιμα-παράβολα όπως προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών, έσοδα από διάφορες καταλογιστικές αποφάσεις, παραβάσεις Κ.Ο.Κ., και διάφορα άλλα πρόστιμα, τα έσοδα υπολογίζεται ότι θα φθάσουν το ποσό των 86.000,00€. Ενώ από λοιπά έκτακτα έσοδα αναμένεται να εισπραχθούν 52.000,00€. γ) Τα έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.), που βεβαιώνονται για πρώτη φορά χωρίζονται σε τακτικά και έκτακτα, αναμένεται να ανέλθουν στο ποσό των145.620,69€. δ) Έσοδα που έχουν βεβαιωθεί κατά τα προηγούμενα οικονομικά έτη αλλά δεν κατέστη δυνατή η είσπραξή τους μεταφέρονται στη χρήση του 2023 και ανέρχονται στο ποσό των 1.640.682,29€.ε) Στον προϋπολογισμό του 2023 εμφανίζονται ως έσοδα του Δήμου οι κρατήσεις που γίνονται στους εργαζόμενους για τα ασφαλιστικά τους Ταμεία, την Εφορία κ.λ.π. καθώς και από τους προμηθευτές οι διάφορες κρατήσεις υπέρ τρίτων. Το ποσό αυτό που εμφανίζεται στον Κ.Α. 41 με τίτλο: «Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων», αναμένεται να ανέλθει στο ύψος των 2.940.015,00€. στ) Το χρηματικό υπόλοιπο σύμφωνα με τον μήνα κατάρτισης (Αύγουστος 2022) θα είναι 5.223.299,16 ευρώ.

Οι δαπάνες του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2023 διακρίνονται στις ακόλουθες ομάδες: 1. Λειτουργικές δαπάνες χρήσης, 2. Επενδύσεις, 3. Πληρωμές Π.Ο.Ε. (ανά υπηρεσία), λοιπές αποδόσεις, προβλέψεις και 4. Αποθεματικό. Σύμφωνα με τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2023 τα συνολικά έσοδα θα ανέλθουν στα 33.696.230,55 ευρώ και τα συνολικά έξοδα στα 33.696.230,55 ευρώ.