Στην πρόσληψη με επιλογή ενός (1) Ειδικού Συμβούλου, αποφοίτου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Π.Ε. ή Τ.Ε. Πολιτικών Μηχανικών όλων των κατευθύνσεων, με ειδίκευση, βάσει πτυχίου σε θέματα Πολιτικής Προστασίας, περιβάλλοντος, καθαριότητας, συντήρησης δικτύων και υποδομών αποφάσισε ο Δήμαρχος Καρπενησίου Νίκος Σουλιώτης. Για την πρόσληψη θα συνεκτιμηθεί α) η εμπειρία της περιοχής του Δήμου Καρπενησίου, β) η εργασιακή εμπειρία σε συναφές αντικείμενο. Αντικείμενο της εργασίας του θα είναι η παροχή συμβουλών, η υποστήριξη, η συνδρομή και η διατύπωση εξειδικευμένων γνωμών, γραπτά ή προφορικά, επί θεμάτων πολιτικής προστασίας, ζητημάτων καθαριότητας και περιβάλλοντος, συντήρησης δικτύων και υποδομών του Δήμου. Το συμβουλευτικό του έργο απευθύνεται προς τον Δήμαρχο, το Δημοτικό Συμβούλιο και τις θεσμοθετημένες Επιτροπές του Δήμου με αιρετά μέλη.

Τα δικαιολογητικά

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν εντός οκτώ (8) εργάσιμων ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας δια του τύπου, τα παρακάτω δικαιολογητικά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων που εκδόθηκαν από τις υπηρεσίες και τους φορείς αυτούς ή των ακριβών αντιγράφων τους: Πτυχίο ή Δίπλωμα της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο ή δίπλωμα της αλλοδαπής, με ειδίκευση σε θέματα α) Πολιτικής Προστασίας, β) Καθαριότητας, γ) Περιβάλλοντος, δ) συντήρησης δικτύων και υποδομών. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας και βιογραφικό σημείωμα. Κάθε δικαιολογητικό που αποδεικνύει την εμπειρία του ενδιαφερόμενου στα ανωτέρα αντικείμενα. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνεται ότι πληρούνται τα γενικά προσόντα διορισμού. Τα παραπάνω θα πρέπει να υποβληθούν στο γραφείο Δημάρχου (Ύδρας 6, ΤΚ 36100) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να αποσταλούν διά συστημένης επιστολής. Οι ενδιαφερόμενοι, εκτός από τα ειδικά προσόντα που αναφέρονται παραπάνω, πρέπει να διαθέτουν και τα γενικά προσόντα διορισμού σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και να μη συντρέχουν στο πρόσωπό τους τα κωλύματα των άρθρων 15- 17 ΚΚΔΚΥ. Το έργο του Ειδικού Συμβούλου είναι ασυμβίβαστο με την άσκηση ελεύθερου επαγγέλματος.