Ορίστηκε αναπληρώτρια

Την έγκρισή του έδωσε το Δ.Σ. Δήμου Καρπενησίου για τον ορισμό και την εξουσιοδότηση αναπληρώτριας νόμιμης εκπροσώπου στους λογαριασμούς του Δήμου Καρπενησίου. Ειδικότερα, ορίστηκε η αναπληρώτρια Ταμίας κα Σπυριδούλα Καλύβα του Αχιλλέα, κλάδου/ειδικότητας ΔΕ1 Διοικητικού, για τις συναλλαγές που θα πραγματοποιούνται με τα πιστωτικά ιδρύματα Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Τράπεζα Eurobank Α.Ε. και Τράπεζα AlphaBank Α.Ε. (Άλφα Τράπεζα Ανώνυμος Εταιρία) και που απαιτούνται για την οικονομική διαχείριση των ταμειακών διαθεσίμων του Δήμου.

Οι αρμοδιότητες της ενδεικτικά και όχι περιοριστικά θα είναι: α) Άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες του Δήμου και διαχείριση αυτών β) παραλαβή μπλοκ επιταγών και χρήση αυτών γ) έντυπες εντολές του Δήμου για εκτέλεση εμβασμάτων και πληρωμών σε προμηθευτές, πιστωτές, μισθωτούς, δημόσιους οργανισμούς – αρχές, ασφαλιστικά ταμεία κλπ δικαιούχους δ) έντυπες εντολές του Δήμου για εκτέλεση μεταφοράς ποσών μεταξύ των ιδίων τραπεζικών λογαριασμών για λογιστική τακτοποίηση ε)λήψη τραπεζικών επιστολών και εγγυήσεων στ) χρήση ηλεκτρονικών συναλλαγών (e-banking) για εισπράξεις, πληρωμές, μεταφορές ποσών, ενημέρωση κινήσεων των λογαριασμών, η) λήψη αντιγράφων κινήσεων λογαριασμών και γενικά κάθε διενέργεια συναλλαγών που αφορά τους λογαριασμούς, που κινεί ο Δήμος. Επίσης η ανωτέρω υπάλληλος, θα εκπροσωπεί ως αναπληρώτρια τον Δήμο Καρπενησίου, για τη διενέργεια συναλλαγών μέσω του συστήματος Winbank/e-banking, η οποία με τη χρήση ή πληκτρολόγηση, κατά περίπτωση, του απόρρητου προσωπικού κωδικού αναγνώρισης της από το σύστημα Winbank/ e-banking, θα δεσμεύει έγκυρα τον Δήμο σε όλες τις συναλλαγές του, πλην της αγοραπωλησίας μετοχών.

.