Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος 2022

Ποια έργα προστίθενται

Σε εκ νέου συμπληρώσεις προχώρησε η Οικονομική Επιτροπή Αγράφων για την 8η αναμόρφωση προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων έτους 2021 του Δήμου Αγράφων, με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου, αλλά και των υπολογισμών των εσόδων, των εξόδων και του αποθεματικού του. Σύμφωνα με τον προϋπολογισμό το σύνολο των εξόδων του Δήμου ανέρχεται στο ποσό των 22.960.972,18€. Σε αυτό εκτός από τα προηγούμενα έξοδα προστέθηκε ο φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτροφωτισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες, οι τακτικές αποδοχές σχολικών καθαριστριών μερικής απασχόλησης ΙΔΟΧ, οι εργοδοτικές εισφορές σχολικών καθαριστριών μερικής απασχόλησης ΙΔΟΧ, οι τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα), οι εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού, η ετήσια εισφορά στην Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας ΑΕ, καθώς και η πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες. Το σύνολο των εσόδων ανέρχεται στο ποσό των 23.098.134,86€. Παράγοντες που συνέβαλαν στην αύξησή τους ήταν ο ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών, η επιχορήγηση για κάλυψη δαπανών σχολικών καθαριστριών μερικής απασχόλησης ΙΔΟΧ και η χρηματοδότηση για πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες. Το αποθεματικό ανέρχεται στο ποσό των 137.162,98€.

Τα νέα έργα στο Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2022

Παράλληλα, η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αγράφων αποφάσισε την τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2022 του Δήμου. Σε αυτό προστίθενται τέσσερα (4) νέα έργα τα οποία είναι τα εξής: 1) Ασφαλτόστρωση Δημοτικού Οδικού δικτύου Άγραφα- Σάϊκα-Όρια Νομού Καρδίτσας (Α’ ΦΑΣΗ), 2) Αποκατάσταση και βελτίωση οδικού δικτύου Κέδρα-Κουτσουράκι ΔΕ Ασπροποτάμου (ΣΑΕ 055), 3) Αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων – διευθέτηση ομβρίων υδάτων ΔΕ Απεραντίων (ΣΑΕ 055) και 4) Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης για την αντιμετώπιση φαινομένου καθίζησης στο οδικό δίκτυο Αγίου Γεωργίου – Προβλήτα ΔΕ Φραγκίστας(ΣΑΕ 055).