Στην πρόσφατη συνεδρίασή της η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγράφων, ενέκρινε τη δαπάνη και ψήφισε πίστωση για τη συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας.

Ο Δήμαρχος Αγράφων και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Θεόδωρος Μπαμπαλής, εισηγούμενος το θέμα, ανέφερε ότι με την από 29-09-2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγράφων, με θέμα «Έγκριση 12ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2017», εγκρίθηκε η ενίσχυση του ΚΑ 20-7514.001, με το ποσό των 5.860,00€. Συνεχίζοντας είπε: «Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω σας καλώ όπως εγκρίνουμε τη δαπάνη και την ψήφιση πίστωσης, ποσού 5.860.00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α, σε βάρος του Κ.Α.20-7514.001 για την συμμετοχή του Δήμου Αγράφων, στο μετοχικό κεφάλαιο του Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας».

Σύμφωνα με την «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτη», ορίζεται ότι :  «Η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει το δημοτικό συμβούλιο, καθώς επίσης αποφασίζει αιτιολογημένα και για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προμηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις».

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τις αντίστοιχες διατάξεις του νόμου «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτη», τις διατάξεις του νόμου για τις «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», τις διατάξεις του ΠΔ 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» καθώς και την εισήγηση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, ομόφωνα εγκρίνει την πραγματοποίηση της δαπάνης και την διάθεση πίστωσης του προϋπολογισμού έτους 2017, ως ακολούθως :

Συμμετοχή στην εταιρεία ΄΄Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας ΑΕ΄΄  – ποσό 5.860,00€ με ΦΠΑ.