Γυμνασίου Καρπενησίου
Στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα» η
μελέτη

Πρόταση χρηματοδότησης υπέβαλε ο Δήμος Καρπενησίου για τη μελέτη με τίτλο
«Μελέτη ενεργειακής αναβάθμισης σχολικού συγκροτήματος Πρωτοβάθμιας (3ο
Δημοτικό) και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (2οΓυμνάσιο) Προφήτη Ηλία
Καρπενησίου» συνολικού προϋπολογισμού151.755,60€.
Η πρόταση θα ενταχθεί στην Πρόσκληση 88 «Εκπόνηση μελετών ωρίμανσης
έργων ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων του δημόσιου τομέα» της ΕΥΔ Ε.Π.
«Στερεά Ελλάδα». στον Άξονα Προτεραιότητας 04 «Υποστήριξη της μετάβασης
προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους
τομείς», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Η δράση περιλαμβάνει χρηματοδότηση μελετών ωρίμανσης
έργων για την εξοικονόμηση ενέργειας και βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης
ενεργοβόρων κτιρίων του Δημόσιου Τομέα, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό
πλαίσιο. Δύνανται να χρηματοδοτηθούν σωρευτικά τα ακόλουθα: Εκπόνηση
αναγκαίων υποστηρικτικών/προπαρασκευαστικών μελετών. Εκπόνηση τεχνικών
μελετών ωρίμανσης έργων, όλων των απαιτούμενων σταδίων ανάλογα με το
σύστημα δημοπράτησης. Σύνταξη τευχών δημοπράτησης ανάλογα με το σύστημα
δημοπράτησης.
Στόχος της πρόσκλησης
Η παρούσα Πρόταση Ενεργειακής Αναβάθμισης στοχεύει στην: Εξοικονόμηση
ενέργειας και επίτευξη ελάχιστων ενεργειακών αναγκών ετησίως, μέσω της
αντικατάστασης των υφιστάμενων δομικών στοιχείων και της θερμομονωτικής
ενίσχυσης του κελύφους (Smart Building).Κατακόρυφη μείωση του λειτουργικού
κόστους θέρμανσης και ψύξης. Παράταση του χρόνου ζωής του κτιρίου,
προσφέροντας τις κατάλληλες εσωτερικές συνθήκες ποιότητας και θερμικής
άνεσης στους χρήστες του. Αναβάθμιση του κτιρίου από οικονομικά και
ενεργειακά ενεργοβόρο, σε παθητικό (μηδενικής η σχεδόν μηδενικής
κατανάλωσης). Εξοικονόμηση πόρων του Δήμου και αξιοποίησή τους σε άλλα
κτίρια, για τη δημιουργία μιας πράσινης και έξυπνης πόλης (Smart City).