Ενισχύεται το Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων

4823

Ο Νίκος Κοντοπάνος εφ’ όλης της ύλης.
Η επόμενη μέρα στο Θεραπευτήριο

Αποκλειστικά όλες οι θέσεις που
προκηρύσσονται
Εν όψει των αλλαγών στις διοικήσεις όλων των προνοιακών ιδρυμάτων και νοσοκομείων, ο
Διοικητής του Θεραπευτηρίου Χρόνιων Παθήσεων Ευρυτανίας, κ. Νίκος Κοντοπάνος, ανοίγει τα
χαρτιά του και μιλά στον Ευρυτανικό Παλμό σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη, με αποκλειστικές ειδήσεις για την επόμενη μέρα στο Θεραπευτήριο, για τη δική του θέση αλλά και το μέλλον του ιδρύματος με τις θέσεις που προκηρύσσονται.
Τέλος εποχής για το Νίκο Κοντοπάνο στο Θεραπευτήριο

Στη συνάντησή μας ο κ. Κοντοπάνος, απαντώντας στο ερώτημα για το αν θα συνεχίσει να είναι
ο Διοικητής του Θεραπευτηρίου και μετά τη λήξη της θητείας του, μας δήλωσε με βεβαιότητα
ότι φεύγει από τη θέση αυτή το ερχόμενο διάστημα. Διευκρίνισε βέβαια, ότι παρόλο που
σύντομα δεν θα είναι στο Θεραπευτήριο, εξακολουθεί να εργάζεται για το ίδρυμα, την καλή
λειτουργία του στο μέλλον αλλά και τους εργαζομένους του, εξασφαλίζοντας νέες θέσεις
εργαζομένων, επικουρικού και μόνιμου προσωπικού και παράλληλα, για το λόγο αυτό έχει ήδη γίνει πρόσληψη 6 φυλάκων 18μηνων συμβάσεων. Στόχος του, μας τονίζει, είναι να αφήσει σε πλήρη και καλή λειτουργία το Θεραπευτήριο, χωρίς κενά και δυσλειτουργίες.
Οι προκηρύξεις για Μόνιμο Προσωπικό
Στα πλαίσια ενίσχυσης του προσωπικού του Θεραπευτηρίου σε μόνιμη βάση, αναμένεται
προκήρυξη για την κάλυψη των αναγκών του Θεραπευτηρίου για την πρόσληψη μόνιμου
προσωπικού. Για τον λόγο αυτό συστήθηκαν 6 θέσεις με τον ν. 4578/18 άρθρο 34 παρ. 14, με τον οποίο ορίζεται ότι στο Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Ευρυτανίας συστήνονται έξι (6) θέσεις μόνιμου προσωπικού, που κατατάσσονται, ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, ως
εξής:
α)Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), θέση μία (1):

αα)Κλάδου Διοικητικού-Οικονομικού, θέση μία (1).
β) Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ), θέσεις τέσσερις (4):
αα) Κλάδου Βοηθών Νοσοκόμων/Βοηθών Νοσηλευτών, θέσεις τέσσερις (4).
γ) Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ), θέση μία (1):
αα) Κλάδου Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού, θέση μία (1). Επίσης, θα προκηρυχθεί μια (1) ακόμη θέση μόνιμου προσωπικού με τον ν. 4611/19 άρθρο 86
παρ. 14, που κατατάσσεται, ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, ως εξής: α) Κατηγορία
Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ), θέση μία (1):
αα) Κλάδου Βοηθητικού Προσωπικού, θέση μία (1).
Οι προσλήψεις Επικουρικού Προσωπικού
Όπως μας τόνισε ο κ. Κοντοπάνος, επειδή λήγει η σύμβαση των 6 υπαλλήλων στις 31/12/2019,
στο νέο αίτημα εξασφαλίστηκαν πόροι (196.966,32 ευρώ) για την πρόσληψη 10 ατόμων με
ειδικότητες και κατηγορίες εκπαίδευσης όπως φαίνονται στο αίτημά τους με ΑΔΑ:ΩΠ0Γ465ΙΨ4-

 1. Επισημαίνεται ότι η διαδικασία πρόσληψης και οι ειδικότητες προσδιορίζονται πλέον από τον ν. 4611/19 άρθρο 88. Για την κάλυψη επιτακτικών αναγκών των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας του άρθρου 9 του ν. 4109/2013 (Α΄ 16), του Θεραπευτηρίου Χρονίων Παθήσεων Ευρυτανίας, επιτρέπεται η πρόσληψη επικουρικού προσωπικού, που ανήκει στις ακόλουθες κατηγορίες και ειδικότητες:
  α) Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) θέσεις: Νοσηλευτών, Λογοθεραπείας,
  Εργοθεραπείας, Ειδικών Παιδαγωγών, Κοινωνικής Εργασίας, Κοινωνιολογίας, Ψυχολόγων, Πληροφορικής, Διαιτολόγων, Κοινωνικής Εργασίας, Ιατρών, Διοικητικού Λογιστικού, Νηπιαγωγών, Φυσικής Αγωγής, Διερμηνέων Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας, Εκπαιδευτών Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας, ΠΕ Μουσικής (με εξειδίκευση στη μουσικοθεραπεία), Φιλολόγων, Δασκάλων, Κλινικών Ψυχολόγων.
  β) Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) θέσεις: Νοσηλευτών, Φυσιοθεραπείας,
  Λογοθεραπείας, Εργοθεραπείας, Κοινωνικής Εργασίας, θεραπευτών Παιδαγωγών,
  Πληροφορικής, Διαιτολόγων, Μαιών-Μαιευτών, θεραπευτών Παιδαγωγών, Διοικητικού Λογιστικού, Λογιστικής, Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας, Βρεφονηπιοκόμων, Διερμηνέων Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας, Εκπαιδευτών Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας.
  γ) Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) θέσεις: Αδελφών Νοσοκόμων, Βοηθών
  Εργοθεραπευτών, θεραπευτών Παιδαγωγών, Βρεφονηπιοκόμων, θεραπευτών Παιδαγωγών, Διοικητικού Λογιστικού, Διοικητικών Γραμματέων, Προσωπικού Η/Υ, Τεχνικού διαφόρων ειδικοτήτων, Κοινωνικών Φροντιστών ή Επιμελητών Πρόνοιας, Διοικητικών Γραμματέων, Προσωπικού Η/Υ, Τεχνικού διαφόρων ειδικοτήτων, Κοινωνικών Φροντιστών ή Επιμελητών Πρόνοιας, Προσχολικής Αγωγής Ημερήσιας Φροντίδας ΑμεΑ, Διερμηνέων Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας, Εκπαιδευτών Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας, Οδηγών,Ηλεκτρολόγων,
  Υδραυλικών, Μαγείρων.
  δ) Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) θέσεις: Τραυματιοφορέων, Προσωπικού
  Καθαριότητας, Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού, Γενικών καθηκόντων (εργάτες,
  κηπουροί), Φυλάκων νυχτοφυλάκων.

ΟΙ διαδικασίες πρόσληψης
Για την κάλυψη των θέσεων, κατόπιν προηγούμενης έγκρισης της Επιτροπής του άρθρου 2 της ΠΥΣ 33/2006 (Α΄ 280), εκδίδεται προκήρυξη από τον αρμόδιο φορέα, η οποία προηγουμένως εγκρίνεται από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.). Στην προκήρυξη αναφέρονται αναλυτικά ο αριθμός ανά κατηγορία και ειδικότητα του προσωπικού που θα
προσληφθεί, τα προσόντα και τα κριτήρια κατάταξης και γίνεται σύντομη περιγραφή των
σχετικών καθηκόντων και απαιτήσεων. Η προκήρυξη δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του
οικείου φορέα και του Α.Σ.Ε.Π..
Οι υποψήφιοι υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στον οικείο φορέα, ο οποίος τις αξιολογεί και
συντάσσει προσωρινούς πίνακες κατάταξης, προσληπτέων και απορριπτέων, τους οποίους
δημοσιεύει στην ιστοσελίδα του και αποστέλλει στο Α.Σ.Ε.Π., μαζί με τα απαραίτητα
δικαιολογητικά, για έλεγχο νομιμότητας.
Το χρονικό διάστημα απασχόλησης του επικουρικού προσωπικού δεν μπορεί να είναι
μικρότερο των έξι (6) μηνών και μεγαλύτερο των δύο (2) ετών και καθορίζεται με την
προκήρυξη των προς πλήρωση θέσεων.
Το επικουρικό προσωπικό, κατά το χρόνο απασχόλησής του, αμείβεται σύμφωνα με τις
διατάξεις που ισχύουν για το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου των ίδιων
φορέων. Η δαπάνη για την αμοιβή του βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του φορέα,
στον οποίο εργάζονται.
Οι προσλήψεις με το Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας
Αυτή τη στιγμή με το πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας, στο Θεραπευτήριο εργάζονται 4
άτομα που θα λήξουν οι συμβάσεις έως το τέλος του μήνα Οκτωβρίου. Ο κ. Κοντοπάνος για τις
συγκεκριμένες θέσεις δήλωσε χαρακτηριστικά: «Τεκμηριώσαμε αίτημα για την πρόσληψη 9
ατόμων (καθαριότητα, νοσηλεία, κουζίνα) και ελπίζουμε να γίνει δεκτό στο σύνολό του.
Αναμένεται άμεσα η προκήρυξη μαζί με ανάλογες θέσεις των δήμων και περιφερειών» και
τόνισε ότι μέλημα του ίδιου αλλά και η αγωνία των υπαλλήλων του Θεραπευτηρίου είναι να
συνεχιστεί απρόσκοπτα η ομαλή λειτουργία του, χωρίς να υπάρξει κενό ανάμεσα στη λήξη της
παρούσας σύμβασης και τη νέα που θα προκηρυχθεί. Το γεγονός ότι σε λίγες μέρες λήγει το πρόγραμμα, επιτείνει την αγωνία του προσωπικού για το αν θα γίνουν γρήγορα οι διαδικασίες προκήρυξης και πρόσληψης του νέου.
Το ρεπορτάζ του Ευρυτανικού Παλμού για τον
επόμενο Διοικητή Πολλές οι εικασίες για την επόμενη μέρα στη Διοίκηση του Θεραπευτηρίου Χρονίων Παθήσεων Ευρυτανίας μετά την αποχώρηση Κοντοπάνου. Τα ονόματα που ακούγονται είναι πολλά.
Περισσότερο ακούγεται ο κ. Βασίλης Καραμπάς, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες δέχτηκε
πρόταση για τη συγκεκριμένη θέση, αλλά την απέρριψε σε πρώτη φάση, ενώ φήμες θέλουν υποψήφιος για τη θέση να είναι και ο κ. Κώστας Λάππας. Σύντομα αναμένονται εξελίξεις.