Έγκριση έλαβε η πρόταση για χρηματοδότηση του Δήμου Καρπενησίου της δράσης με τίτλο «Επιχειρησιακό σχέδιο για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων στο Δήμο Καρπενησίου», προϋπολογισμού 39.680,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» έτους 2021. Η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την αποδοχή της χρηματοδότησης από το Πράσινο Ταμείο του ποσού των 39.680,00 €, καθώς και την εγγραφή στον προϋπολογισμό έτους 2022 του ποσού των 39.680,00€ για την υλοποίηση της δράσης(επόμενη αναμόρφωση προϋπολογισμού).

Να θυμίσουμε ότι το συγκεκριμένο επιχειρησιακό σχέδιο στοχεύει ώστε να προωθηθεί ο χωρικός σχεδιασμός και να ολοκληρωθεί η εφαρμογή του σχεδίου πόλης και η απόκτηση των χαρακτηρισμένων κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων. Για το λόγο αυτό οι Δήμοι καταρτίζουν Επιχειρησιακό Σχέδιο εντός των διοικητικών ορίων τους, στο οποίο καταγράφονται, ανά Δήμο ή Δημοτική Ενότητα ή Δημοτική Κοινότητα, οι χαρακτηρισμένοι από το σχέδιο πόλης κοινόχρηστοι και κοινωφελείς χώροι. Οι χώροι για τους οποίους δεν έχει συντελεστεί η απαλλοτρίωση ιεραρχούνται βάσει κριτηρίων ως προς την αναγκαιότητα απόκτησής τους για τον ευρύτερο πολεοδομικό σχεδιασμό του Δήμου λαμβάνοντας υπόψη και το χρόνο που έχει παρέλθει από την επιβολή της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης.