Τη θέσπιση κινήτρων αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Αγράφων για τρείς (3) ιατρούς που υπηρετούν ή θα επιλέξουν να υπηρετήσουν στο Κέντρο Υγείας Δυτικής Φραγκίστας και το Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Γρανίτσας.

Οι παροχές έχουν ως εξής:1. Παροχή δωρεάν επιδόματος στέγασης ποσού έως 200,00 € για συνολικό χρονικό διάστημα έως τρία (3) έτη από τον πρώτο μήνα καταβολής. 2. Παροχή δωρεάν επιδόματος σίτισης ποσού έως 200,00 € για συνολικό χρονικό διάστημα έως τρία (3) έτη από τον πρώτο μήνα καταβολής.

Ο ιατρός θα δεσμεύεται υπευθύνως ότι θα παραμείνει στο Κέντρο Υγείας Δυτικής Φραγκίστας και στο Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Γρανίτσας για όσο χρονικό διάστημα ορίζεται στη σύμβασή του και ανάλογα με τις ανάγκες του ΚΥ Φραγκίστας και του ΠΠΙ Γρανίτσας. Τα ανωτέρω επιδόματα, προϋποθέτουν την πραγματική υπηρεσία στις ανωτέρω θέσεις και δεν θα καταβάλλονται σε περίπτωση υπηρεσιακής μεταβολής (απόσπασης –μετακίνησης, απόλυσης, παραίτησης, μετάθεσης κλπ.), η οποία συνεπάγεται τη μη παροχή ιατρικών υπηρεσιών από τον ιατρό στην θέση για την οποία έχει προβλεφθεί η χορήγηση επιδόματος. Πρώτος μήνας καταβολής ορίζεται ο μήνας Ιούνιος 2021. Να τονίσουμε ότι πρόκειται για υπουργική απόφαση με στόχο να καλυφθούν οι ανάγκες υποστελέχωσης ιατρικού προσωπικού σε Περιφερειακά Ιατρεία και Κέντρα Υγείας άγονων και προβληματικών περιοχών.