Θετικά γνωμοδότησε το Δημοτικό Συμβούλιο Αγράφων σχετικά με τον επανακαθορισμό των οριογραμμών τμήματος του υδατορέματος Μέγδοβα στη θέση «ΠΑΡΚΙΟ-ΑΒΖΙΑ» της ΔΕ Βίνιανης Αγράφων σύμφωνα με τη μελέτη που κατατέθηκε από την εταιρεία ” Φλωράκης Λάμπρος & ΣΙΑ Ο.Ε.”.

Πιο συγκεκριμένα αναφέρεται ότι έχει κατατεθεί πλήρης φάκελος με τα εξής απαιτούμενα δικαιολογητικά: 1. Οριζοντιογραφικό και υψομετρικό τοπογραφικό διάγραμμα αποτύπωσης του προς οριοθέτηση υδατορέματος, σε κατάλληλη κλίμακα, το οποίο εξαρτάται από το Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς 1987 (ΕΓΣΑ 87). 2. Υδρολογική και Υδραυλική μελέτη με τις οποίες περιγράφονται οι συνθήκες στη λεκάνη απορροής του υδατορέματος, υπολογίζεται η πλημμυρική παροχή και προσδιορίζονται οι γραμμές πλημμύρας στο τμήμα του υδατορέματος το οποίο οριοθετείται. 3. Συνοπτική Τεχνική Έκθεση η οποία περιλαμβάνει: στοιχεία σχετικά με τις γεωλογικές και γεωμορφολογικές συνθήκες της περιοχής του προς οριοθέτηση υδατορέματος, έκθεση περιβάλλοντος, στην οποία περιγράφεται η υφιστάμενη κατάσταση του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος της προς οριοθέτηση περιοχής και της λεκάνης απορροής του υδατορέματος. Στη σχετική έκθεση εντοπίζονται και αξιολογούνται τα σημαντικότερα στοιχεία της περιοχής, που επηρεάζουν συνολικά το υδατόρεμα και επηρεάζονται από αυτό και περιγράφεται η οικολογική κατάσταση του υδατορέματος σε ολόκληρο το μήκος του.

Η πρόταση

Η πρόταση απεικονίζεται σε τοπογραφικό διάγραμμα και περιλαμβάνει για συγκεκριμένη περίοδο επαναφοράς: τις γραμμές πλημμύρας, χωρίς την κατασκευή έργων διευθέτησης, τις γραμμές πλημμύρας με την κατασκευή τυχόν έργων διευθέτησης, τις οριογραμμές του υδατορέματος χωρίς την κατασκευή έργων διευθέτησης και τις οριογραμμές του υδατορέματος με έργα διευθέτησης. Στην ανωτέρω πρόταση συμπεριλαμβάνονται και οι παρεμβάσεις που τυχόν απαιτούνται με σκοπό την προσπέλαση στο υδατόρεμα για τη συντήρησή του και την κατασκευή έργων διευθέτησης, καθώς και την ενδεχόμενη μελλοντική επέκταση των έργων διευθέτησης. Επιπρόσθετα σημειώνεται ότι τόσο η τεχνική έκθεση όσο και η υδρολογική-υδραυλική μελέτη η οποία και κατατέθηκε στο τμήμα Τεχνικής Υπηρεσίας – Πολεοδομίας & Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αγράφων, έχει επιμεληθεί με τη δέουσα προσοχή και πληροί τις προϋποθέσεις για την απρόσκοπτη έγκριση της οριοθέτησης του ποταμού και αποφαίνεται ότι δεν υφίσταται λόγος απόρριψης, όπως αναφέρει ο Δήμος Αγράφων.