Εκ παραδρομής αναγράφηκε η ειδικότητα ΤΕ Φυσικοθεραπείας  αντί του ορθού ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού.

Το Θεραπευτήριο θα προβεί σε Ορθή Επανάληψη της ανακοίνωσης στις παραπάνω εφημερίδες, με την τελευταία να είναι στις 7 Σεπτεμβρίου 2022, στην εφημερίδα Ευρυτανικός  Παλμός. 

Η νέα προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων ξεκινάει από 8 Σεπτεμβρίου και λήγει στις 19 Σεπτεμβρίου 2022.  Οι αιτήσεις που έχουν αποσταλεί μέχρι σήμερα θα γίνουν δεκτές από την υπηρεσία.

Όποιοι από τους αιτούντες επιθυμούν (λόγω παράτασης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων  ο χρόνος  ανεργίας ή προϋπηρεσίας είναι λιγότερος) μπορούν να αποστείλουν εκ νέου τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και θα ληφθεί υπόψη ο τελευταίος φάκελος.