Στην αποδοχή των όρων για τη λήψη επενδυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, για την εκτέλεση του έργου «Παρεμβάσεις και δράσεις βελτίωσης της διαχείρισης ενέργειας και αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στις υποδομές ύδρευσης και αποχέτευσης του Δήμου Καρπενησίου» ενταγμένου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», προχώρησε το Δ.Σ. του Δήμου Καρπενησίου.

Το συνολικό ποσό ανέρχεται στα 2.018.410,00 € για την εκτέλεση του και χορηγείται ως εξής: κατά 50% από πόρους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, ποσό 1.009.205,00 € και κατά 50% από πόρους του Τ.Π. & Δανείων, ποσό1.009.205,00 €.

Στη συνέχεια θα αποσταλεί σχέδιο δανειστικού συμβολαίου στο ποσό της έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο του Τ.Π. και Δανείων, για τον απαιτούμενο από το Ελεγκτικό Συνέδριο προληπτικό έλεγχο.