Το Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Ευρυτανίας προκηρύσσει την πρόσληψη επικουρικού προσωπικού, συνολικού αριθμού πέντε (5) ατόμων για την κάλυψη των αναγκών στο Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Ευρυτανίας, για 24 μήνες.

Οι ειδικότητες είναι οι εξής:

1 – ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

1 – ΤΕ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

1 – ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

2 – ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων καθορίζεται σε δέκα (10) ημέρες και αρχίζει από την επομένη της δημοσίευσης της ανακοίνωσης της παρούσας στις εφημερίδες πανελλαδικής κυκλοφορίας ή της ανάρτησής της στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας μας www.thevrytanias.gr και του ΑΣΕΠ εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

Κάθε λεπτομέρεια που αφορά την παρούσα περίληψη καθώς και τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα των υποψηφίων αναγράφεται στην υπ΄ αριθμ. 394/12-7-2022 ΣΟΧ 1/2022 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ η οποία επιπρόσθετα έχει αναρτηθεί στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΔΑ: ΩΤΜΒ465ΙΨ4-0ΑΜ   καθώς επίσης στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας (www.thevrytanias.gr). Οι ενδιαφερόμενοι, για περισσότερες πληροφορίες, μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία του Θεραπευτηρίου και στο τηλέφωνο 22373-50502 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.