Την αναστολή της εργασίας της ωφελούμενης Γεωργίας Παλαιού του Αντωνίου με την ειδικότητα ΔΕ Βρεφονηπιοκόμων/ Κοινωνικών Επιμελητών για το μήνα Αύγουστο2022, λόγω της διακοπής λειτουργίας των Παιδικών Σταθμών του Δήμου Καρπενησίου αποφάσισε ο εν λόγω Δήμος. Για το λόγο αυτό θα επιμηκυνθεί η σύμβασή της για αντίστοιχο χρονικό διάστημα μεταβάλλοντας τη λήξη της από 20 Φεβρουαρίου 2023 σε 20 Μαρτίου 2023, στα πλαίσια της Δημόσιας Πρόσκλησης στην οποία προβλέπεται: (i) Όταν οι υπηρεσίες/φορείς που έχουν τοποθετηθεί οι ωφελούμενοι διακόπτουν τη λειτουργία τους, το χρονικό διάστημα απασχόλησης των ωφελούμενων δύναται να έως δύο (2) μήνες και δεκαπέντε(15) ημέρες πέραν της προβλεπόμενης από την Πρόσκληση συνολικής χρονικής διάρκειας εκάστου προγράμματος και μέχρι τη συμπλήρωση του ανωτάτου προβλεπόμενου από την παρούσα αριθμού ημερομισθίων ήτοι 200 ημέρες ασφάλισης/απασχόλησης.

Στις περιπτώσεις αυτές η απασχόληση των ωφελούμενων αναστέλλεται το διάστημα κατά το οποίο η υπηρεσία/φορέας δεν λειτουργεί και συνεχίζεται με την έναρξη λειτουργίας. Στην απόφαση αυτή συνέβαλε το γεγονός ότι η ετήσια λειτουργία των Παιδικών Σταθμών προβλέπεται από 1 Σεπτεμβρίου έως και 31 Ιουλίου.