Την ανάθεση για την «ΥΠΗΡΕΣΙΑ: Επισκευή – Συντήρηση δικτύων ηλεκτροφωτισμού Τ.Κ. Παλαιοκατούνας και Τ.Κ. Νέου Αργυρίου» αποφάσισε ο Δήμος Αγράφων.

Ο Δήμαρχος Αγράφων, Αλέξης Καρδαμπίκης, όπως ειδικότερα περιγράφεται στην από 29-08-2022 τεχνική περιγραφή του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών Πολεοδομίας & Πολιτικής Προστασίας, ανέθεσε στον ανάδοχο Κεχριμπάρη Κωνσταντίνο «Μηχανολόγος Μηχανικός, Εργασίες ηλεκτρικών εγκαταστάσεων» με έδρα το Καρπενήσι το έργο συνολικού ποσού 4.960,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Σύμφωνα με την οικονομική προσφορά οι δαπάνες διαμορφώνονται ως εξής:

Επισκευή – Συντήρηση δικτύων ηλεκτροφωτισμού Τ.Κ. Παλαιοκατούνας και Τ.Κ. Νέου Αργυρίου Υπηρεσία 4.000,00 ευρώ και Φ.Π.Α. 24% 960,00. Συνολική δαπάνη 4.960,00.

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κείμενων διατάξεων φόρους, τέλη και κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας της υπηρεσίας, εκτός του Φ.Π.Α. που βαρύνει το Δήμο. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνει με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής, μετά την υποβολή τιμολογίου από τον προμηθευτή και την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών. Στη σύμβαση που θα συναφθεί θα αναφερθούν ειδικότεροι όροι για την ορθή, απρόσκοπτη και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές εκτέλεσης των προς ανάθεση υπηρεσιών.