Μίσθωση μηχανήματος από το Δήμο Αγράφων

Την επισκευή και συντήρηση του δικτύου ύδρευσης στην Δ.Ε. Βίνιανης αποφάσισε ο Δήμος Αγράφων και για το λόγο αυτό προβαίνει στη μίσθωση μηχανήματος, με σκοπό την εκτέλεση του έργου.
Ως ανάδοχος της υπηρεσίας ορίστηκε ο Δημήτριος Γ. Στερόπουλος«Εργασίες εκσκαφών και μετακίνησης γαιών» συνολικού ποσού 5.952,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Το ποσό αυτό αφορά τη μίσθωση εκσκαφέα με το χειριστή και για εργασία 120 ωρών. Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κείμενων διατάξεων φόρους, τέλη και κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας της υπηρεσίας, εκτός του Φ.Π.Α. που βαρύνει το Δήμο. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνει με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής, μετά την υποβολή τιμολογίου από τον προμηθευτή και την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών.