Στη σύσταση Επιτροπής Προσωρινής – Οριστικής Παραλαβής έργου της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ευρυτανίας «Βελτίωση οδικής ασφάλειας οδικού δικτύου Βούλπη – Λημέρι – Γρανίτσα – Λιθοχώρι» προϋπολογισμού 150.000,00 ευρώ με το ΦΠΑ, σύστησε η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Ανάδοχος του έργου είναι η εταιρεία ‘ΜΑΝΤΖΙΟΥΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ε.Δ.Ε’.

Η Περιφέρεια λαμβάνοντας υπόψη την από 14/11/2018 βεβαίωση περαίωσης των εργασιών και την από 14/11/2018 τελική επιμέτρηση του επιβλέποντος Μηχανικού κ. Γενιτσαρόπουλο Νικόλαο θεωρημένη από τον προϊστάμενο του Τμήματος Συγκοινωνιακών Εργων κ. Παναγιώτη Βονόρτα, καθώς και το από 15/6/2021 πρακτικό κλήρωσης μελών επιτροπής, αποφασίζει τη σύσταση Επιτροπής Προσωρινής – Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Βελτίωση οδικής ασφάλειας οδικού δικτύου Βούλπη – Λημέρι – Γρανίτσα – Λιθοχώρι». Η επιτροπή αποτελείται από τους:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 1. Πεταρούδης Δημήτριος, Πολ. Μηχ/κός Τ.Ε. με Α΄βαθμό 2. Παπαροϊδάμη Μαρίνα, Τοπ. Μηχ/κός με Α΄βαθμό και 3. Μέντου Δήμητρα, Πολ. Μηχ/κός ΠΕ με Β΄ βαθμό

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 1. Καρακώστα Αικατερίνη, Πολ. Μηχ/κός Τ.Ε. με Α΄βαθμό 2. Κοντοπάνος Κωνσταντίνος, Πολ. Μηχ/κός ΠΕ με Α΄ βαθμό 3. Βονόρτας Παναγιώτης, Πολ. Μηχ/κός ΠΕ με Α΄ βαθμό.

Για την παραλαβή του έργου μέσα σ’ ένα μήνα με μέριμνα του Προέδρου της Επιτροπής παρουσία του επιβλέποντος και του αναδόχου ή νομίμου εκπροσώπου του.