Ερωτηματολόγιο καλούνται να συμπληρώσουν οι δημότες

Ο Δήμος Καρπενησίου στα πλαίσια σύνταξης του τετραετούς επιχειρησιακού προγράμματος του, για την περίοδο 2020-2023, παρακαλεί τους δημότες να συμμετάσχουν στη διαδικασία συμπληρώνοντας ένα ερωτηματολόγιο. Όπως αναφέρει η πρόσκληση του Δήμου, θα ήθελαν να έχουν τις προτάσεις, φορέων και δημοτών, αναφορικά με τις δράσεις που πρέπει να περιλαμβάνει και τα έργα που πρέπει να εκτελεστούν στην περιοχή του Δήμου Καρπενησίου, μέσα στην επόμενη τετραετία, σύμφωνα με τις ανάγκες των κατοίκων και τις προτεραιότητες για την τοπική ανάπτυξη της περιοχής.

Για το σκοπό αυτό, παρακαλούνται να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο που βρίσκεται στο site του Δήμου Καρπενησίου και να το στείλουν στο email: dimoskarpenisiou@gmail.com  υπόψην κ. Ευσταθίας Τόλη έως τις 25/5/2020.Τα στοιχεία του ερωτηματολογίου θα αξιοποιηθούν από το Τμήμα  Προγραμματισμού Ανάπτυξης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Δήμου,  το οποίο σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο, είναι αρμόδιο για την υποστήριξη των οργάνων διοίκησης, των υπηρεσιών του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του, κατά τη διαδικασία σύνταξης του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Για περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα επικοινωνίας :2237350043 κ. Γκορόγια Βασιλική και  2237350076 κ. Τόλη Ευσταθία.

Το ερωτηματολόγιο περιλαμβάνει τις εξής ερωτήσεις:

1. Ποια νομίζετε ότι είναι τα σημαντικότερα προβλήματα της περιοχής μας;

2. Κατά την άποψή σας, ποιες παρεμβάσεις (έργα ή ενέργειες) πρέπει να γίνουν για:

 α. την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος & τη βελτίωση της ποιότητας ζωής (π.χ. χώροι πρασίνου, καθαριότητα, στάθμευση, διαχείριση απορριμμάτων, ύδρευση, αποχέτευση, αστική ανάπτυξη, πολεοδομία, υποδομές και τεχνικά έργα,  κλπ.)

β.   την ενίσχυση της κοινωνικής πολιτικής και των υπηρεσιών παιδείας, πολιτισμού και αθλητισμού (π.χ. βελτίωση υπηρεσιών, ανάπτυξη νέων υπηρεσιών, έλλειψη σχετικών υποδομών, κλπ.

γ.    την οικονομική ανάπτυξη και απασχόληση (π.χ. βελτίωση υπηρεσιών, ανάπτυξη νέων υπηρεσιών, ενίσχυση τοπικών προϊόντων, ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας, κλπ.)

3. Ποια στοιχεία – χαρακτηριστικά, θεωρείτε σαν συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής σας και τα οποία μπορούν να αναδειχθούν υπέρ της γενικότερης ανάπτυξης της περιοχής.