Ο Βουλευτής Λάρισας και Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, κατέθεσε ερώτηση προς τoν Υπουργό Εσωτερικών και τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τις κατολισθήσεις στο Δήμο Αγράφο, με αφορμή την πιο πρόσφατη. Στην Ερώτηση αναφέρει:

«Κύριοι, κύριοι Υπουργοί,

Σύμφωνα με ενημέρωση κατοίκων Ευρυτανίας, νέα πρόσφατη κατολίσθηση απέκλεισε οικισμούς Αγράφων Δυτικής Ευρυτανίας. Συγκεκριμένα, μεγάλοι όγκοι χωμάτων και βράχων έφραξαν τον μοναδικό δρόμο προς το Βασιλέσι Αγράφων. Το φαινόμενο είναι συχνό και οι κάτοικοι δικαίως είναι αγανακτισμένοι από τη συχνότητα των κατολισθήσεων. Δεδομένου της συχνότητας, η «Κίνηση Πολιτών Αγράφων» και εν γένει οι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής του Δήμου Αγράφων προτείνουν όπως άμεσα προχωρήσει μια σοβαρή καταγραφή των επικίνδυνων σημείων στη Δυτική Ευρυτανία και σε συνεργασία με ειδικά κλιμάκια του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου να γίνουν συγκεκριμένες προτάσεις για την αντιμετώπιση του συχνού φαινόμενου. Προτείνεται λοιπόν η ανάληψη άμεσης πρωτοβουλίας και παρέμβασης αντιστήριξης πρανών, μέσω συγκεκριμένων μεθόδων περί ανάσχεσης βραχοπτώσεων δια οπλισμένου σκυροδέματος είτε μεταλλικού πλέγματος είτε δια όποιας άλλης πρόσφορης μεθόδου δύναται να αποτραπεί η συνέχιση του φαινομένου των κατολισθήσεων.

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

Ερωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί:

Προτίθεστε όπως προβείτε σε άμεση καταγραφή των επικίνδυνων σημείων, στην κατάρτιση μελέτης και στην υλοποίηση του περιεχομένου αυτής, όπως προτείνεται άλλωστε και από την «Κίνηση Πολιτών Αγράφων», προκειμένου να αντιμετωπιστεί, με τον πλέον επιτυχέστερο τρόπο δύναται να επιτευχθεί, το φαινόμενο των συνεχών βραχοπτώσεων στον Δήμο Αγράφων Δυτικής Ευρυτανίας;»

Η απάντηση των Υπουργείων
Η επίσημη απάντηση των ερωτηθέντων Υπουργών αναφέρει:

«Σε απάντηση της ανωτέρω Ερώτησης, κατά λόγο αρμοδιότητας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), για την εκπλήρωση της αποστολής τους και την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, χρηματοδοτούνται ετησίως από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.), οι οποίοι εγγράφονται κάθε έτος στον Κρατικό Προϋπολογισμό που ψηφίζεται από τη Βουλή των Ελλήνων. Εν συνεχεία, με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών (Κ.Υ.Α), που εκδίδονται ύστερα από πρόταση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.) και της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝ.Π.Ε.), καθορίζεται το ύψος των πιστώσεων που προορίζονται για την κάλυψη επενδυτικών καθώς και λειτουργικών δαπανών.
Ειδικότερα, από τους Κ.Α.Π. έτους 2021 κατανεμήθηκε στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ποσό ύψους 6.300.000,00€ και στον Δήμο Αγράφων ποσό ύψους 502.890,00€ για την κάλυψη επενδυτικών δαπανών, ενώ ίδιο ποσό έχει προγραμματιστεί να κατανεμηθεί και κατά το τρέχον έτος.
Η περαιτέρω διαχείριση των πόρων αυτών γίνεται κατόπιν σχετικών αποφάσεων των οικείων δημοτικών και περιφερειακών συμβουλίων υπό την εποπτεία του Κράτους, η οποία συνίσταται αποκλειστικά σε έλεγχο νομιμότητας των πράξεών τους και σε πειθαρχικό έλεγχο των αιρετών.
Επίσης, στη βάση του Ειδικού Προγράμματος Ενίσχυσης Δήμων με την ονομασία
«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» και στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. πρωτ. 30292/19-04-2019 απόφασης επιχορήγησης των Δήμων της Χώρας, για την υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων, ο Δήμος Αγράφων επιχορηγήθηκε με ποσό ύψους 403.700,00€.
Επιπλέον, στο εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Εσωτερικών και τίτλο «Επιχορήγηση των ΟΤΑ για “Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ βαθμού της Χώρας”», προβλέπεται η χρηματοδότηση, κατόπιν σχετικού αιτήματος των ενδιαφερόμενων οικείων Ο.Τ.Α. σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.10/7207/07-03-2017 (Α.Δ.Α.: Ψ65Π465ΧΘ7-4Ε8) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.
Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμος Αγράφων επιχορηγήθηκε ως ακολούθως:

ΠΡΩΤ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΊΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΊΑ
ΛΉΞΗΣ ΔΡΆΣΕΙΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΌΤΗΣΗΣ ΠΟΣΌ (€)
3078
11111 15-01-2019
12-02-2021 15-01-2021
31-12-2021 350.000,00
64994 ορθή επ. 06-10-2020 ορθή επ. 06-10-2022 Ιανός 150.000,00
79722 27-10-2021 27-10-2023 70.000,00
Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι έχουν ζητηθεί στοιχεία από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 2506/17-01-2022 έγγραφο και, όταν περιέλθει η σχετική απάντηση, θα ενημερωθεί η Βουλή των Ελλήνων με νεότερο έγγραφό μας.»