Τη σύνδεση με την αγορά εργασίας επιτυγχάνει το Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Καρπενησίου για έναν (1) μαθητή του, ο οποίος θα πραγματοποιήσει πρακτική άσκηση σε δομή του Δήμου Καρπενησίου.

Ειδικότερα, ο Δήμος Καρπενησίου έδωσε την έγκρισή του στο αίτημα του Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ), να πραγματοποιήσει την πρακτική του στο εστιατόριο της Μαθητικής Εστίας Καρπενησίου με την επίβλεψη του οριζόμενου από το ΕΕΕΚ εκπαιδευτικού και με την τήρηση όλων των όρων και προϋποθέσεων με στόχο την κατάρτιση και εκπαίδευση του καταρτιζόμενου, καθώς και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής. Με αυτόν τον τρόπο ο μαθητής θα γνωρίσει και θα εξοικειωθεί με τις πραγματικές απαιτήσεις της εργασίας, ώστε να μπορέσει να ανταπεξέλθει με επιτυχία σε μια μελλοντική αντίστοιχη εργασία.

Να τονίσουμε ότι η πρακτική άσκηση του μαθητή ήταν να διεξαχθεί πέρυσι, αλλά λόγω του ότι η μαθητική εστία έκλεισε για μεγάλο χρονικό διάστημα λόγω της πανδημία, αυτή θα πραγματοποιηθεί φέτος.