Ζωοτροφές για τα αδέσποτα προμηθεύεται ο Δήμος Καρπενησίου

2364

Ένα θέμα που απασχολεί ανά τακτά χρονικά διαστήματα τόσο τους πολίτες όσο και τον Δήμο Καρπενησίου είναι τα αδέσποτα που βρίσκονται στους δρόμους της κεντρικής αγοράς και όχι μόνο. Πολλά βέβαια από τα αδέσποτα αυτά ζώα περισυλέχθηκαν και βρίσκονται σε συγκεκριμένο και περιφραγμένο χώρο. Την φροντίδα αυτών και ιδιαίτερα την τροφή τους έχει αναλάβει  εξ ολοκλήρου ο Δήμος Καρπενησίου με ποσά που ανέρχονται ακόμη και των 4.000 ευρώ. Με την από 22-10-2018 απόφαση του Δημάρχου Καρπενησίου κ. Σουλιώτη διηνεργήθη πρόσκληση ενδιαφέροντος προς οικονομικούς φορείς για την σχετική προμήθεια. και έγινε απευθείας ανάθεση της εν λόγω προμήθειας, στην επιχείρηση ΓΑΒΡΙΗΛ Ξ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ, χονδρικό εμπόριο ζωοτροφών στην τιμή των 3.546,40 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και των νόμιμων κρατήσεων. Ο χρόνος παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών, ορίζεται το διάστημα των έξι(6)μηνών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνεται με την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής, μετά την υποβολή τιμολογίων από τον προμηθευτή και την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών. Στη σύμβαση που θα συναφθεί θα αναφερθούν ειδικότεροι όροι για την ορθή, απρόσκοπτη και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές εκτέλεση των προς ανάθεση ειδών