82.400€ λόγω κορωνοϊού

Στην αποδοχή του ποσού των 82.400,00€από το Υπουργείο Εσωτερικών προχώρησε ο Δήμος Καρπενησίου για την κάλυψη εκτάκτων και επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορωνοϊού SARS-COV.2. Ειδικότερα, το ποσό αυτό αφορά την κάλυψη υλικών για τη διασφάλιση της υγείας των εργαζομένων του Δήμου και των πολιτών γενικότερα από την πανδημία που συνεχίζει να απειλεί τη χώρα μας. Οι ανάγκες που προκύπτουν στον Δήμο είναι ιδιαίτερα αυξημένες, με την επιχορήγηση να συμβάλλει ουσιαστικά στα έξοδα για τον συγκεκριμένο λόγο. Η πίστωση θα ενσωματωθεί με αναμόρφωση στον προϋπολογισμό του Δήμου οικ. έτους 2021.