Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος Προγρ/σμού & Ηλεκτρ. Διακυβέρνησης του Δήμου Καρπενησίου, κα Ευσταθία Τόλη, με εισήγησή της, πρότεινε στο Δημοτικό Συμβούλιο, την υποβολή πρότασης με τίτλο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 1ου ΕΠΑΛ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ» για ένταξη στο  Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα».

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, ως φορέας υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Στερεά Ελλάδα 2014-2020», προέβη σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τους ενδιαφερόμενους (δυνητικούς δικαιούχους) μεταξύ των οποίων είναι και  Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης A’ Βαθμού (Ο.Τ.Α.) για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 11 «Επένδυση στην εκπαίδευση, την απόκτηση δεξιοτήτων και τη δια βίου μάθηση» ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και συγκεκριμένα στην αρ.40 /Α/Α ΟΠΣ 2352 πρόσκληση με τίτλο «Έργα αναβάθμισης υποδομών προσχολικής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης».

Η μελέτη που έχει εκπονηθεί από την τεχνική υπηρεσία και εμπίπτει στην ανωτέρω δράση είναι: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 1ΟΥ ΕΠΑΛ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ»

Καλείται το Δ.Σ. να αποφασίσει :

Για την έγκριση υποβολής πρότασης του Δήμου Καρπενησίου ως Δικαιούχου στην πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» για το έργο: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 1ΟΥ ΕΠΑΛ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ»

  1. Για την έγκριση των μελετών του ανωτέρω έργου.
  2. Για την εξουσιοδότηση του Δημάρχου να προβεί σε όλες τις Προενταξιακές Ενέργειες για την υποβολή φακέλου πρότασης