Την Αποδοχή των όρων ένταξης στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» θα συζητήσει

Για την αποδοχή χρηματοδότησης της πράξης «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΕ ΠΟΤΑΜΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ» συνολικού ποσού 2.781.000,00€, η οποία με απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών εντάχθηκε στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» θα συζητήσει και θα λάβει απόφαση η Οικονομική Επιτροπή Καρπενησίου.

Η πράξη αποτελείται από τα εξής 3 υποέργα:

ΥΠΟΕΡΓΟ 1: «Εγκατάσταση Επεξεργασίας και Διάθεσης Λυμάτων ΔΕ

Ποταμιάς , προϋπολογισμού 1.516.000,00 €

ΥΠΟΕΡΓΟ 2: Δίκτυο μεταφοράς λυμάτων ΔΕ Ποταμιάς, προϋπολογισμού

1.230.000,00 €

ΥΠΟΕΡΓΟ 3: Αγορά οικοπέδων για τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων ,

ποσό 35.000,00 €.

Η χρηματοδότηση του έργου  πραγματοποιείται μέσω επενδυτικού δανείου που χορηγείται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, συνομολογείται με δανειακή σύμβαση μεταξύ του Κύριου του Έργου (Δήμος Καρπενησίου)  και αποπληρώνεται από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Εσωτερικών.

Η  χορήγηση του δανείου και οι όροι συνομολόγησής του θα εγκριθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο  του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

Η Οικονομική Επιτροπή καλείται:

  1. Να αποδεχτεί τους όρους και τις προϋποθέσεις υλοποίησης της πράξης σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών.
  2. Να αποδεχτεί τη χρηματοδότηση για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΕ ΠΟΤΑΜΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ» συνολικού ποσού 2.781.000,00 €
  3. Μετά την έκδοση από το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων «Απόφασης Χορήγησης επενδυτικού δανείου του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», στο Δήμο Καρπενησίου  για την Πράξη ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΕ ΠΟΤΑΜΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ »και την Ανακοίνωσή της στο Δήμο, θα ακολουθήσει Εισήγηση για την Αναμόρφωση του Τεχνικού Προγράμματος και του Προϋπολογισμού και την εγγραφή των ποσών στους Κωδικούς Εσόδων και Εξόδων για την υλοποίηση τωντριών (3) υποέργων της Πράξης.