Η Περιφέρεια προκήρυξε ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για τη συντήρηση της Σήραγγας Τυμφρηστού

0
2810

Έως 19 Ιουλίου οι προσφορές

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΥ” Εκτιμώμενης αξίας 403.225,81 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%).

Με ηλεκτρονικό διαγωνισμό θα υλοποιηθεί το έργο, ενώ ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης προσφέρεται στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.pste.gov.gr στην επιλογή «Θέλω να δω προκήρυξη» & www.diafaniasterea.gr).

Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 9-7-2018, η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο στις 13-7-2018.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία. Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής.

Στον ηλεκτρονικό φάκελο προσφοράς περιέχονται:

(α) ένας (υπο) φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής». (β) ένας (υπο) φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά».

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 19-7- 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 π.μ.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 26-7- 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.