Τους εκπροσώπους του όρισε ο Δήμος Αγράφων για τη Γενική Συνέλευση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (Π.Ε.Δ.) Στερεάς Ελλάδας με την από 31-10-2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αγράφων.

Συγκεκριμένα, εκλέχτηκε η Δημοτική Σύμβουλος & Αντιδήμαρχος του Δήμου Αγράφων κα Χρυσούλα Σουλιώτη του Ιωάννη με αναπληρωτή της τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Κολοκώτσιο Βασίλειο του Παναγιώτη.

Οι υποψηφιότητες

Δικαίωμα καταρτίσεως συνδυασμών έχουν όλοι οι συνδυασμοί οι οποίοι έλαβαν μέρος στις δημοτικές εκλογές και κατέλαβαν στο δημοτικό συμβούλιο τουλάχιστον μία (1) έδρα. Δύο ή περισσότεροι συνδυασμοί από αυτούς που εκπροσωπούνται στο δημοτικό συμβούλιο, μπορεί να καταρτίσουν κοινό συνδυασμό. Κάθε συνδυασμός μπορεί να περιλαμβάνει υποψηφίους σε αριθμό ίσο με τον συνολικό αριθμό των εκπροσώπων.

Αναλυτικότερα, πολλοί ήταν αυτοί που έθεσαν υποψηφιότητα από όλους τους συνδυασμός με σκοπό τον ορισμό τους ως εκπρόσωποι του Δήμου. Από τον συνδυασμό με την ονομασία «ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ», έθεσαν υποψηφιότητα οι δημοτικοί σύμβουλοι: κ. Μπαμπαλής Θεόδωρος του Παναγιώτη και ο κ. Τάκης Κωνσταντίνος του Παντελή. Από τον συνδυασμό με την ονομασία «ΟΡΑΜΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ», έθεσαν υποψηφιότητα οι δημοτικοί σύμβουλοι: κ. Κολοκώτσιος Βασίλειος του Παναγιώτη και η κα Σουλιώτη Χρυσούλα του Ιωάννη. Οπότε συντάχθηκαν συνολικά τρία ψηφοδέλτια, τα οποία μοιράστηκαν σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους, καθώς και το λευκό. Κάθε δημοτικός σύμβουλος μπορεί να εκφράσει την προτίμησή του, μέχρι τόσους εκπροσώπους, όσους εκλέγει ο δήμος στη Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ. δηλαδή έναν (1) σταυρό προτίμησης. Στη συνέχεια, ακολούθησε μυστική ψηφοφορία με δύο κάλπες για την ανάδειξη ενός (1) μέλους με τον αναπληρωματικό του από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Το αποτέλεσμα

Μετά το πέρας της μυστικής ψηφοφορίας, την αποσφράγιση των φακέλων και την καταμέτρηση των ψηφοδελτίων διαπιστώθηκε ότι: Ψήφισαν δέκα οκτώ (18) Δημοτικοί Σύμβουλοι και βρέθηκαν δέκα οκτώ έγκυρα (18) ψηφοδέλτια λαμβάνοντας: Ο συνδυασμός «ΔΥΝΑΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΑΓΡΑΦΩΝ»: Μηδέν (0) ψηφοδέλτια.Ο συνδυασμός «ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ»: Έξι (6) ψηφοδέλτια και ο συνδυασμός «ΟΡΑΜΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ»: Δώδεκα  (12) ψηφοδέλτια. Με την ολοκλήρωση της καταμέτρησης των σταυρών που έλαβαν οι υποψήφιοι από την οποία προκύπτουν:Από τον συνδυασμό με την ονομασία «ΔΥΝΑΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΑΓΡΑΦΩΝ» δεν εκλέγεται κανένας Δημοτικός Σύμβουλος.Από τον συνδυασμό με την ονομασία «ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ» έλαβαν: Μπαμπαλής Θεόδωρος του Παναγιώτη: πέντε (5) ψήφους (δεν εκλέγεται), Τάκης Κων/νος του Παντελή: έναν (1) ψήφο (δεν εκλέγεται). Από τον συνδυασμό με την ονομασία «ΟΡΑΜΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ» εκλέγεται ένας (1) Δημοτικός Σύμβουλος και έλαβαν: Σουλιώτη Χρυσούλα του Ιωάννη: έντεκα (11) ψήφους (εκλέγεται) και Κολοκώτσιος Βασίλειος του Παναγιώτη: μία (1) ψήφο(αναπληρωματικός).

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ανακοίνωσε τον συνδυασμό και την σειρά εκλογής του ενός (1) εκπροσώπου του Δήμου Αγράφων για το λόγο ότι ο αριθμός των εκπροσώπων –Δημοτικών Συμβούλων, λαμβανομένου υπόψιν ότι, ο μόνιμος πληθυσμός του δήμου είναι 6.976 κάτοικοι, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή του 2011, ορίζεται στον έναν (1) εκπρόσωπο. Η θητεία του ως άνω εκπροσώπου διαρκεί όλη τη δημοτική περίοδο (2019-2023) και μέχρι την εκλογή των νέων εκπροσώπων.