Την Τρίτη 22 Φεβρουαρίου 2022 πραγματοποιήθηκε με μεικτό τρόπο (δια ζώσης και μέσω τηλεδιάσκεψης) η 2η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγράφων.
Εννιά (9) ήταν τα θέματα που απασχόλησαν τα μέλη της Επιτροπής για τα οποία έλαβαν αποφάσεις. Αυτά αφορούσαν τον καθορισμό τελών Δημοτικών Κοιμητηρίων για το έτος 2022 και τις αιτήσεις Δημοτών που ζητούν διαγραφή βεβαιωθέντων τελών Ύδρευσης – Αποχέτευσης, τη συγκρότηση επιτροπής εξέτασης – αξιολόγησης ενστάσεων & προσφυγών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και γενικών υπηρεσιών για το έτος 2022, τη συγκρότηση επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών για το έτος 2022 και τη συγκρότηση Επιτροπών Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών για το έτος 2022:
(α) υλικών υπηρεσίας ύδρευσης – άρδευσης – αποχέτευσης, (β) υλικών υπηρεσίας καθαριότητας – ηλεκτροφωτισμού, (γ) υλικών τροφίμων κ.λπ. ειδών μαθητικών Εστιών & Παιδικού Σταθμού, (δ) καυσίμων, ελαιολιπαντικών και παροχών σε είδος εργαζομένων (είδη ατομικής προστασίας, γάλατα κλπ.),(ε) μισθώσεων μηχανημάτων έργων, (ζ) λοιπών προμηθειών.
Ακόμη αποφάσεις έλαβαν για τη συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής ανταλλακτικών και εργασιών επισκευής μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων έργου, για το έτος 2022, τη συγκρότηση επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων υπηρεσιών και εργασιών για το έτος 2022, τη συγκρότηση Επιτροπής παρακολούθησης, παραλαβής και καλής εκτέλεσης υπηρεσιών για το έτος 2022 και τη συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών για έργα συνολικού προϋπολογισμού μέχρι 1.000.000,00€, για το έτος 2022.