Η 24η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής πραγματοποιήθηκε με μεικτό τρόπο (δια ζώσης και μέσω τηλεδιάσκεψης) τη Δευτέρα, 21 Νοεμβρίου 2022.

Στη συνεδρίαση συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις στα παρακάτω 11 θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Έγκριση 1ου  Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ», Εξειδίκευση πίστωσης για φιλοξενία συμμετεχόντων στο τριήμερο βιωματικό σεμινάριο με θέμα «Εξερευνώντας τα Ψηλά Βουνά των Αγράφων» στην Γρανίτσα Αγράφων, Έγκριση πρακτικού ΙΙ του διαγωνισμού του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Δ.Ε.ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ», Έγκριση επιμήκυνσης χρονοδιαγράμματος του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΓΡΑΦΩΝ (Β ΦΑΣΗ)».

Έγκριση πρακτικού ΙΙ του διαγωνισμού του έργου «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ Τ.Κ.ΓΡΑΝΙΤΣΑΣ Δ.Ε.ΑΠΕΡΑΝΤΙΩΝ», Έγκριση πρακτικού Ι-β του διαγωνισμού του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022», Διενέργεια δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού -κάτω των ορίων- με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ και έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση των όρων της διακήρυξης για την υπηρεσία με τίτλο: «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για τον καθαρισμό δρόμων ενόψει της χειμερινής περιόδου στις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Αγράφων», εκτιμώμενης αξίας 88.204,30 € (με ΦΠΑ 24%) και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής.

Επίσης συζητήθηκε ο Ορισμός Πληρεξουσίου δικηγόρου επί υποθέσεως Χριστόφορου Τσιτσάνη κατά του Δήμου Αγράφων και έγκριση αμοιβής, Αποδοχή  χρηματοδότησης από ΥΠΕΣ για την κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ για τις σχολικές μονάδες του Δήμου Αγράφων, Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση της 6ης αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων έτους 2022 και Έγκριση απολογισμού, οικ. Έτους 2020, της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αγράφων.