Στο πλευρό των οικονομικά ασθενέστερων πολιτών βρίσκεται ο Δήμος Αγράφων, βοηθώντας τους έμπρακτα, συμβάλλοντας στην κάλυψη σημαντικών αναγκών τους. Ειδικότερα, οι εκπρόσωποι του εν λόγω Δήμου αποφάσισαν τη χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης χιλίων(1.000)ευρώ στον Π.Κ., ο οποίος είναι κάτοικος χωριού της ΔΕ Φραγκίστας και χιλίων πεντακοσίων(1.500) ευρώ στον Α.Μ., ο οποίος είναι κάτοικος χωριού της ΔΕ Βίνιανης του Δήμου Αγράφων, προκειμένου να καλυφθούν βασικές βιοτικές ανάγκες των οικογενειών τους και έξοδα ιατρικής παρακολούθησης και εξετάσεων. Η δαπάνη θα καλυφθεί με ανάληψη από τον Κ.Α. του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες και οικογένειες» του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021.