Τον καθαρισμό και τη συντήρηση του πιο γνωστού πεζοπορικού μονοπατιού των Αγράφων αυτό του Μπουζονίκου αποφάσισε ο Δήμαρχος Αγράφων Αλέξης Καρδαμπίκης, ώστε το αμέσως επόμενο διάστημα ντόπιοι και επισκέπτες να έχουν τη δυνατότητα να το επισκεφτούν και να πραγματοποιήσουν πλήθος δραστηριότητες.

Την εκτέλεση της υπηρεσίας αναλαμβάνει η ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΓΡΑΦΩΝ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΑΙΤΕΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ», έναντι του συνολικού ποσού 7.986,84€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κείμενων διατάξεων φόρους, τέλη και κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας της υπηρεσίας, εκτός του Φ.Π.Α. που βαρύνει το Δήμο. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνει με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής, μετά την υποβολή τιμολογίου από τον προμηθευτή και την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών.