Στον καθορισμό ειδικοτήτων για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ, προχώρησε με έγγραφό του το Υπουργείο Εσωτερικών, ύστερα από αίτημα του Δήμου Αγράφων για την έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού τριών (3) ατόμων, διάρκειας οκτώ (8) μηνών.

Το προσωπικό Ι.Δ.Ο.Χ. αφορά τις παρακάτω ειδικότητες:

1. Ένα άτομο (1) ΤΕ Διοικητικού-Οικονομικού,

2. Ένα άτομο (1) ΤΕ Πληροφορικής και

3. Ένα άτομο (1) ΔΕ Χειριστής Μηχανημάτων Έργου.

Η μισθοδοσία αυτών θα προέρχεται από πόρους του Δήμου (ΚΑΠ) για την κάλυψη εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών. Όμως το Υπουργείο Εσωτερικών με έγγραφό του, γνωστοποίησε στο Δήμο Αγράφων ότι εγκρίθηκε η πρόσληψη δύο (2)ατόμων αντί των τριών (3) που είχε αιτηθεί ο Δήμος και ότι εφόσον έγινε περικοπή του αιτήματος, ο καθορισμός των ειδικοτήτων πρόσληψης του ανωτέρω προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. θα γίνει από το οικείο Δημοτικό Συμβούλιο, βάσει των αντίστοιχων αιτημάτων που είχαν υποβληθεί στο πλαίσιο του προγραμματισμού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους2022. Συνεκτιμώντας και ιεραρχώντας τις ανάγκες που υπάρχουν από την έλλειψη προσωπικού στο Δήμο, προτάθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο η πρόσληψη του προσωπικού να αφορά τις παρακάτω ειδικότητες:1. Ένα άτομο (1) ΤΕ Πληροφορικής και 2. Ένα άτομο (1) ΔΕ Χειριστής Μηχανημάτων Έργου.