Καθυστέρηση στην παράδοση εξοπλισμού για τις 33 παιδικές χαρές του Δήμου Καρπενησίου.

1734

Υπέρ της μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης του εξοπλισμού, της προμήθειας με θέμα «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την ανάπλαση και αναβάθμιση 33 παιδικών χαρών του Δήμου Καρπενησίου» αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Καρπενησίου.

Αναλυτικότερα, ο ανάδοχος κατέθεσε αίτημα μετάθεσης του συμβατικού χρόνου της σύμβασης του υπό προμήθεια εξοπλισμού για τρεις (3) μήνες. Η ανάδοχος εταιρεία ισχυρίζεται ότι αν και το Δημοτικό Συμβούλιο έχει εγκρίνει την τροποποίηση της σύμβασης, εντούτοις εκκρεμεί η σύμφωνη γνώμη του Προγράμματος «Τρίτσης» το οποίο χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Εσωτερικών. Επειδή η έγκρισή της από το Πρόγραμμα «Τρίτσης» είναι αναγκαία για την παράδοση του εξοπλισμού σύμφωνα με τις εγκεκριμένες αποφάσεις της Αναθέτουσας Αρχής και τον προβλεπόμενο συμβατικό χρόνο, η εταιρεία αιτείται τη μετάθεση του συμβατικού χρόνου.

Για τον παραπάνω λόγο η Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής εισηγείται θετικά υπέρ της μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης του εξοπλισμού. Το Δ.Σ. λαμβάνοντας υπόψη όμως τις ιδιαίτερες καιρικές συνθήκες (ορεινή περιοχή με χιονοπτώσεις και κατολισθήσεις) κρίνει απαραίτητη τη μετάθεση του συμβατικού χρόνου για επιπλέον δύο (2) μήνες του αιτήματος της αναδόχου εταιρείας ήτοι κατά πέντε (5) μήνες έως 22 Απριλίου 2024. Το συμφωνητικό μεταξύ του αναδόχου και του Δήμου Καρπενησίου που υπογράφηκε στις 23Μαΐου2023 για συνολικό ποσό 1.087.039,12 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.. Το σύνολο του υπό προμήθεια εξοπλισμού έπρεπε να παραδοθεί εγκατεστημένο και σε λειτουργία έως την 23η Νοεμβρίου 2023 σύμφωνα με το συμφωνητικό.