Συστάθηκε η   Ειδική Επιτροπή που θα έχει ως αρμοδιότητα την άρση των οχημάτων που κρίνονται ασύμφορα, τόσο του Δήμου, όσο και της Περιφέρειας σύμφωνα με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Καρπενησίου. Η άρση της κυκλοφορίας των οχημάτων της Περιφέρειας, των ΝΠΔΔ, των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και των κρατικών ΝΠΙΔ του δημόσιου τομέα, καθώς επίσης και των Δήμων και Κοινοτήτων για τα οχήματα που οι παραπάνω δημόσιοι οργανισμοί έχουν προμηθευτεί από τον Ο.Δ.Δ.Y. γίνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας ή του εξουσιοδοτημένου προς αυτού οργάνου. Στοιχεία απαραίτητα για την έκδοση της απόφασης αυτής είναι όλα όσα χρειάζονται για τη θέση σε κυκλοφορία συν τον αριθμό κυκλοφορίας και πρακτικά ακαταλληλότητας ή ασύμφορου κυκλοφορίας που συντάσσεται από ειδική γι’ αυτό επιτροπή.Η Ειδική Επιτροπή συγκροτείται από δύο συμβούλους και έναν τεχνικό υπάλληλο του Δήμου αν κατά την κρίση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη διατύπωση της γνώμης της επιτροπής απαιτούνται τεχνικές γνώσεις. Ύστερα από απόφαση των συμβούλων προτείνεται από την πλευρά του Τμήματος προτείνεται ο κ. Μπούας Δημήτριος Π.Ε. Μηχανολόγος Μηχανικός, υπάλληλος του Δήμου ως τακτικό μέλος με αναπληρωματικό μέλος τον κ. Καράμπελα Παναγιώτη επίσης Π.Ε. Μηχανολόγο Μηχανικό, υπάλληλο Δήμου. Για τον ορισμό των δυο δημοτικών συμβούλων καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να τους επιλέξει. Η διάρκεια της ανωτέρω επιτροπής θα πρέπει να οριστεί από τη λήψη της απόφασης  έως το τέλος της παρούσας δημοτικής περιόδου.