Την εξειδίκευση πιστώσεων που αφορά σε οικονομικές ενισχύσεις πολιτών, αποφάσισε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καρπενησίου.

Ο πρόεδρος της επιτροπής και Δήμαρχος κ. Νίκος Σουλιώτης εισηγούμενος το θέμα ανέφερε ότι με την αριθμ.89/2021 απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου εγκρίθηκαν 2 οικονομικές ενισχύσεις α)Οικονομική ενίσχυση ποσού 700,00€ σε δημότισσα, προκειμένου να καλυφτούν ανάγκες και υποχρεώσεις συνέπεια κυρίως του έκτακτου γεγονότος (θάνατος συζύγου). Β) Οικονομική ενίσχυση ποσού 400,00€ σε δημότισσα, προκειμένου να καλυφθούν έξοδα μετακίνησης και ιατρικών εξετάσεων στην Αθήνα. Η οικονομική επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση αποφάσισε ομόφωνα να προβεί στην εξειδίκευση της συνολικής πίστωσης ποσού 1.100,00€ για την οικονομική ενίσχυση δημοτών του Δήμου Καρπενησίου όπως αναφέρονται στην απόφαση 89/2021 του δημοτικού συμβουλίου.

Η πίστωση είναι εγγεγραμμένη στον KA.00-6734 του προϋπολογισμού του Δήμου Καρπενησίου οικονομικού έτους 2021.