Στην τροποποίηση του Τεχνικού του Προγράμματος και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) του προϋπολογισμού εσόδων –εξόδων οικονομικού έτους 2022 προχώρησε ο Δήμος Καρπενησίου. Το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης ( Ο. Π. Δ) του προϋπολογισμού εσόδων –εξόδων για το οικονομικό έτος 2022 του Δήμου Καρπενησίου αποτελεί συνοπτική αποτύπωση του ετήσιου προϋπολογισμού και του μηνιαίου προγράμματος εκτέλεσής του.

Πιο συγκεκριμένα, στον πίνακα αυτό αποτυπώνονται:

α) σε ενοποιημένη και συνοπτική μορφή τα στοιχεία του ετήσιου προϋπολογισμού του Δήμου τα οποία συνιστούν τις εκτιμήσεις του ως προς τα έσοδα και τα έξοδα του αντίστοιχου οικονομικού έτους και β) η χρονική πορεία εκπλήρωσης των ετήσιων εκτιμήσεων των εσόδων και δαπανών, σε επίπεδο μήνα και τριμήνου καθώς και σωρευτικά από την αρχή του έτους. Η κατάρτισή του πραγματοποιείται με βάση την αρχή της ισοσκέλισης του προϋπολογισμού, υπό την έννοια ότι το σύνολο των εξόδων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το σύνολο των εσόδων, περιλαμβανομένου του ταμειακού υπολοίπου.

Οι στόχοι των εσόδων και των εξόδων αναλύονται σε υπο-ομάδες οι οποίες αποτελούν αθροίσματα συγκεκριμένων επιμέρους κωδικών αριθμών, η απόδοση των οποίων ελέγχεται κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού ώστε να εντοπίζονται και να αξιολογούνται αναλόγως οι πηγές αποκλίσεων από τους συνολικά τιθέμενους στόχους.

Προϋπολογισμός 2022

Σύμφωνα με τη νέα υποχρεωτική αναμόρφωση του προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων έτους 2022, το σύνολο των εσόδων ανέρχεται στα 26.094.422,49€, ενώ το σύνολο των εξόδων στα 26.046.138,35€. Το αποθεματικό ποσό ανέρχεται στα 48.284,14€.

Αναλυτικότερα, στα έσοδα περιλαμβάνονται μισθώματα από αστικά ακίνητα, η πληρωμή των τελών, έσοδα από πρόστιμα δημοτικού τέλους 2%, έσοδα από παραβάσεις ΚΟΚ, καθώς και επιχορηγήσεις για τα έργα «Αποκατάσταση βλαβών από κακοκαιρία στις Κοινότητες Μεγάλου Χωριού, Καρίτσας και οικισμό Γοριανάδων», η »Βελτίωση οδικού δικτύου Διάσελα-Ζυγός-Ασπρόπυργος και Ζυγός-Άνω Εσωχώρια» και το «Πρόγραμμα πρόληψης κι αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους ΟΤΑ α ́ και β ́ βαθμού». Στα έξοδα μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται η παροχή υπηρεσιών ελέγχου και διόρθωσης δηλώσεων Κτηματολογίου για τις Δ.Ε. Δήμου Καρπενησίου, έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών, η αμοιβή παιδιάτρου για παροχή υπηρεσιών στα νήπια των Παιδικών Σταθμών, οι ενέργειες για την ενημέρωση και αντιμετώπιση του COVID-19 και η συντήρηση επισκευή δικτύων ηλεκτροφωτισμού Δημοτικών Ενοτήτων.